Javni Oglas

Javni poziv

Služba za opću upravu,društvene djelatnosti, boračko-invalidsku,dječiju i socijalnu zaštitu Broj:02-05-4448/19 Trnovo, 17.12.2019.godine ​Na osnovu člana 15. Zakona o

Služba za opću upravu,društvene djelatnosti,

boračko-invalidsku,dječiju i socijalnu zaštitu

Broj:02-05-4448/19

Trnovo, 17.12.2019.godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09), člana 34. Zakona o radu (“Službene novine F BiH”, br.26/16 i 89/18),a u vezi sa članom 48. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 31/16) i članom 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/95), Općinski načelnik putem Služba za opću upravu,društvene djelatnosti,boračko-invalidsku dječiju i socijalnu zaštitu

o b j a v lj u j e

J A V N I     P O Z I V

za prijem lica na stručno osoposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa sa visokom stručnom spremom i sa srednjom školskom spremom u  Općinu Trnovo

I

Objavljuje se Javni poziv za prijem lica na stručno osoposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa sa završenom VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno s visokim obrazovanjem prvog ili drugog  ciklusa bolonjskog sistema studiranja i prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa sa završenom srednjom školskom spremom IV stepen, u  Općinu Trnovo iz sljedećih stručnih područja, odnosno zanimanja:

A/ LICA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM:

1. VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa  Bolonjskog sistema studiranja, fakultet pravne struke……………………………  2. (dva) izvršioca,
2. VSS  – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet ekonomske struke…………………….   1 (jedan) izvršilac,
3. VSS  – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Bachelor Poslovne ekonomije-menadžment………….   1 (jedan) izvršilac,

B/ LICA SA SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM:

    1.   SSS – IV stepen školske spreme (srednja škola tehničkog smjera) ………….. 1 (jedan) izvršilac

II

Opći uslovi:

Na Javni poziv mogu se prijaviti lica koja ispunjavaju opće uslove predviđene članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 31/16) i članom 24. Zakona o namještenicima u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05), i to:

da su državljani BiH,
da je stariji od 18 godina,
da imaju vrstu i stepen stručne/školske spreme potrebnu za obavljanje poslova za koje se stručno osposobljavaju.
da su zdravstveno sposobni za poslove za koje se prijavljuju,
da nisu obuhvaćeni odredbama člana IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine

Posebni uslovi za lica sa visokom stručnom spremom:

Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 31/16) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove, i to:

   –     dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi, završen Pravni/Ekonomski fakultet/Visoka škola

          za  poslovne studije,odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa

          Bolonjskog sistema studiranja,

          zavisno od pozicije na koju se prijavljuje.

   –     da nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme.

           Posebni uslovi za lica sa srednjom stručnom spremom:

           Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne

službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05), kandidati trebaju ispunjavati i posebe uslove, i to:

      –   dokaz o završenoj srednjoj školi, IV stepen – srednja geodetska škola

III

Kandidati su dužni, uz prijavu koja sadrži tačnu adresu stanovanja i broj kontakt-telefona, dostaviti i sljedeće dokumente:
–    diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju;
–    uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;                                                                              
–    fotokopiju lične karte i CIPS prijavu prebivališta na području općine Trnovo;
–    ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

          –     izjava kandidata da se njegovi lični podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti tajnih podataka, a za potrebe provođenja procedure Javnog poziva;
–    Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (kandidati koji budu izabrani dostavit će naknadno).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerene fotokopije.

IV

Prijem lica na stručno osoposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa se vrši na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za kandidate VSS  i 6 mjeseci za kandidate SSS, radi stručnog osposobljavanja, bez zasnivanja radnog odnosa.

Za vrijeme obavljanja stručnog osposobljavanja istim će se isplaćivati naknada na ime troškovaishrane, troškovi prevoza, i novčana naknada u skladu sa članom 26. Zakona o plaćama i naknadama u organima  vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl.noviner F BiH” br. 45/10, 111/12 i 20/17) i novčanu naknadu na ime osiguranja za slucaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja,

V

Nakon provedenog postupka Javnog poziva, Općinski načelnik će donijeti akt o prijemu kandidata, sa kojima će se zaključiti ugovor o  stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Određeni broj lica će se angažovati u organima uprave općine Trnovo a  dio lica će biti raspoređen u javnim preduzećima, javnim ustanovama, te drugim privrednim subjektima koji egzistiraju na području Općine Trnovo i Kantona Sarajevo, koji daju saglasnost za angažovanje istih, sa kojima općina Trnovo  zaključi ugovor o  stručnom osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijava za angažovanje u svojstvu lica na stručnom osposobljavanju može se preuzeti na pisarnici Općine Trnovo, ili na Web stranici općine Trnovo.

Javni poziv ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči  i web stranici općine Trnovo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem pošte ili prijemne kancelarije općine Trnovo, u zatvorenoj koverti na adresu:

Općina Trnovo

Trnovo 36.

71223 Delijaš

sa naznakom “Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa”.

 

Prijava

 

DOSTAVITI:

1. Na oglasnu ploču općine Trnovo,
2. Web stranicu općine Trnovo,
3. Arhivi.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

Pin It

Leave a Comment