Objavljen javni poziv za podnošenje prijave za ostvarivanje finansijske pomoći za održivi povratak za povratnike u i van Kantona Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo objavilo je danas Javni poziv za podnošenje

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo objavilo je danas Javni poziv za podnošenje prijave za ostvarivanje finansijske pomoći za održivi povratak za povratnike u i van Kantona Sarajevo.

Dodjelom finansijskih sredstava kroz implementaciju ovog javnog poziva omogućit će se realizacija projekata izgradnje, sanacije i rekonstrukcije infrastrukture u mjestu povratka, manje popravke stambenih jedinica, razvoj poljoprivrede za potrebe korisnika i članova njegovog domaćinstva, nabavka prehrambenih artikala, kupovina školskog pribora i knjiga, te druge namjene važne za održivi povratak.

Pravo na aplikaciju imaju povratnici, a među njima posebno kategorije socijalno ugroženih, osobe sa invaliditetom i članovi porodica ovih osoba, samohrani roditelji, usvojitelji, staratelji ili hranitelji porodice, porodice šehida i poginulih boraca, porodice nestalih osoba, civilne žrtve rata i članovi njihovih porodica, te bivši logoraši.

„Prijava za pomoć za održivi povratak sa dokazima o ispunjavanju traženih općih i posebnih kriterija, dostavlja se u roku od 10 dana od dana posljednjeg objavljivanja, na protokol Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1 Sarajevo, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati“, navode u ovom javnom pozivu.

Naglašavaju i kako prijava treba da bude naslovljena na Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo ili poslana poštom na adresu: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, 71000 Sarajevo, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „JAVNI POZIV – za podnošenje prijava za ostvarivanje finansijske pomoći za održivi povratak — NE OTVARAJ“.

 

Upoznajte se detaljno sa detaljima javnog poziva uz obrazac prijave na isti ovdje.

 

 

Preuzeto sa Vlada KS

Leave a Comment