Na osnovu člana 24. Statuta Općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/08), Općinsko vijeće Trnovo na 13. Sjednici održanoj dana 20.07.2018.godine, d o n o s i

 

STRATEGIJU ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD 2018 – 2022 (pdf)