Saopštenje za javnost

Trnovo, 9.4.2018. godine PREDMET: Izjašnjenje na neprovjerene informacije objavljene na portalu dnevnog lista “Dnevni avaz” na dan 8.4.2018.

Trnovo, 9.4.2018. godine

PREDMET: Izjašnjenje na neprovjerene informacije objavljene na portalu dnevnog lista “Dnevni avaz” na dan 8.4.2018. godine.

Na portalu dnevnog lista “Dnevni avaz” za dan 8.4.2018. godine objavljena je informacija pod naslovom “SDA-ov građevinar Tutić dobio posao i od Berila” između ostalog je objavljeno i to da je Kompanija “Sela” Seada Tutića dobila 440.000 KM vrijedan posao u Trnovu. Pozivajući se na Odluku o izboru, čiji prtsc je objavljen u prilogu teksta, objašnjavaju da je kompanija “Sela” završila tek na trećem mjestu, iza npr “Ormana” iz Kiseljaka, koji je ponudio da posao napravi za 241.311 KM. Dalje ističu da je “Tutićeva” ponuda skuplja za skoro 300.000 KM kada se ubroji PDV i bude (re)izabrana, a kako je došlo do toga ističu da je poznato vlasniku kompanije i načelniku. U ostale navode se ne upuštamo.
U vezi s naprijed iznesenim navodima objavljenim na portalu Dnevnog avaza za dan 8.4.2018. godine dajemo sljedeće saopćenje. Odlika dobrog novinarstva je da se informacija prvobitno provjeri pa tek onda plasira. U ovom slučaju to se nije desilo, i informacija je direktno objavljena a da nije ni provjeravana.
Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku radova-izgradnja garaže, lot 1, lot 2 i lot 3 donešena je nakon provedenog otvorenog postupka dana 24.5.2017. godine. S tim u vezi je i predmetni lot 3 – Popločavanje trga gdje je kao najpovoljniji ponuđač odabran Orman d.o.o. Kiseljak. Tenderskom dokumentacijom je propisana obaveza izabranog ponuđača da dokaze o kvalificiranosti dostavi u roku od 5 dana od dana prijema odluke. S tim u vezi, Orman d.o.o. Kiseljak je u ostavljenom roku poslao dopis kojim zbog greške u predmjeru – predračunu radova a i zbog prezauzetosti kapaciteta ljudskih resursa i mehanizacije nisu u mogućnosti da realizuju navedene radove, te je u skladu s tim odustao od dodjele predmetnog ugovora. Kako je u konkretnom slučaju prvorangirani ponuđač odustao, to se u skladu s članom 72 stav (3) Zakona o javnim nabavkama alineja c), ovaj organ proslijedio prijedlog ugovora drugorangiranom ponuđaču sa zahtjevom za dostavu dokaza o kvalificiranosti. Drugorangirani ponuđač Džena d.o.o. Gradačac 21.7.2017. godine poslala obavijest kojim nas obavještavaju da nisu u mogućnosti odgovoriti navedenom zahtjevu, tj nisu u mogućnosti prihvatiti sklapanje ugovora zbog “u međuvremenu dobivenog velikog, zahtjevnog obima posla”. Poštujući zakon i zakonske odredbe, ovaj organ je uputio prijedlog ugovora sa zahtjevom o kvalificiranosti trećerangiranom ponuđaču sa odluke o izboru Sela d.o.o. Sarajevo, a sve u skladu s naprijed navedenim članom Zakona. Sela d.o.o.  Sarajevo je odgovorilo pozitivno na dostavljeni zahtjev, pa se pristupilo zaključivanju predmetnog ugovora.
Imajući u vidu prednje navedeno, ovaj organ nije učinio nikakvu grešku i u svemu se pridržavao Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata.

Skrećemo pažnju da kompanija “Sela” do sada nije radila niti na jednom od poslova na području općine Trnovo.

Općinski načelnik
Ibro Berilo s.r.

Pin It