Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta „Bjelašnica – I faza“ broj 01-02-4206/18 od 26.12.2018 i Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta „Bjelašnica – II faza“broj 01-31-1850/16 od 16.05.2016., općinski načelnik, raspisuje

 

O G L A S

O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG  ZEMLJIŠTA

PUTEM LICITACIJE

 

  1. PREDMET PRODAJE

1.1. Predmet prodaje-licitacije po ovom oglasu je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu općine Trnovo, na lokalitetu Bjelašnice, u sklopu Urbanističkog projekta Bjelašnica I faza i to zemljište označeno kao:

k.č.k.č.broj: 3008/50 i 3114/42 K.o. Presjenica

površina lokacije : 1031 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta: 2S+P+2

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1840 m2

 

 

Prednje naznačene parcele upisane su na ime Općine Trnovo, sa dijelom 1/1.

Početna prodajna cijena za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1.1. ovog oglasa iznosi 110,00KM/m2.

Naknada za pogodnost građevinskog zemljišta-renta iznosi 36 KM/m2 neto korisne površine objekta.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta iznosi 272 KM/m2 neto korisne površine objekta.

 

1.2. Predmet prodaje-licitacije po ovom oglasu je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu općine Trnovo, na lokalitetu Bjelašnice, u sklopu Urbanističkog projekta Bjelašnica II faza i to zemljište označeno kao:

Br   k.č.broj: 3008/65 K.o. Presjenica

površina lokacije :306 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:S+P+1+M

karakter: stalni

neto korisna površina objekta:672,20 m2

 

 

k.č. k.č.broj: 3008/66 K.o. Presjenica

površina lokacije :253 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:S+P+1+M

karakter: stalni

neto korisna površina objekta:672,20 m2

 

 

Prednje naznačene parcele upisane su na ime Općine Trnovo, sa dijelom 1/1.

Početna prodajna cijena za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1.2. ovog oglasa iznosi 110,00KM/m2.

Naknada za pogodnost građevinskog zemljišta-renta iznosi 36 KM/m2 neto korisne površine objekta.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta iznosi 170 KM/m2 neto korisne površine objekta.

  1. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU

-Parcela koja je predmet licitacije po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog radnog dana  od 8,00 do 16,00 časova i to za svo vrijeme trajanja oglasa o licitaciji. Kontakt osoba: Osman Smječanin,  tel. 033/586-712.

-Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju  može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama nadležnih službi općine Trnovo.

  1. DAN SAT I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u sali općine Trnovo, dana  05.03.2019.godine  s  početkom u 11,00 sati.

  1. KAPARA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Kapara koju je dužan uplatiti svaki učesnik licitacije iznosi 10% od početne prodajne cijene nekretnine, stim da taj iznos ne može biti niži od 1.000,00 KM, niti viši od 50.000,00 KM.

Kaparu je učesnik licitacije dužan uplatiti na depozitni ručun Općine Trnovo broj 3380002205001259 kod UniCredit Bank d.d, vrsta prihoda 722 431, šifra općine 093.

Neuspjelim učesnicima licitacije će iznos uplaćene kapare biti vraćen u roku od sedam dana od dana okončanja licitacije, umanjen za iznos troškova obrade od 5%  kapare.

Učesniku koji uspije na licitaciji odnosno kupi licitiranu nekretninu, kapara se uračunava u izlicitiranu cijenu.

U slučaju da učesnik licitacije, koji uspije na licitaciji ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora,  nema pravo na povrat kapare.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora i poreza na promet nekretnina, plaća kupac.

  1. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u roku od 7 dana od dana pribavljanja mišljenja nadležnog Pravobranilaštva. Ugovor će se zaključiti u formi notarski obrađene isprave, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu plaćanja kupoprodane cijene, naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta, te prenosa prava vlasništva i posjeda.

Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene,  naknadu za pogodnost građevinskog zemljišta i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, uplatiti u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Ukoliko kupac u naznačenom roku ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, naknadu za pogodnost građevinskog zemljišta i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, smatrat će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor.

Kupac-investitor se obavezuje da u roku od 15 dana po zaključivanju kupoprodajnog ugovora podnese zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti kod nadležne službe.

Kupac se ne može uknjižiti kao vlasnik dok ne izmiri kupoprodajnu cijenu za građevinsko zemljište, naknadu za pogodnost građevinskog zemljišta-renta i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta.

Kupac je dužan u roku od jedne godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, odnosno notarske isprave, zatraži izdavanje rješenja o odobrenju gradnje objekta. A u roku od jedne godine od izdavanja navedenog odobrenja za građenje kupac je dužan da izvede pretežit dio radova na građevini tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

 

  1. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINA U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po izmirenju kupoprodajne cijene za građevinsko zemljište, naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-renta i naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

  1. PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća u postupku licitacije imaju domaća i strana pravna i fizička lica, u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima.

Ako osoba učestvuje na licitaciji putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

  1. USLOV ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan od učesnika, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

 

 

Općinski načelnik

Ibro Berilo s.r.

Pin It