Javni poziv poslodavcima

Broj: 02-05-1700/19 Trnovo, 18.03.2019.godine   Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene

Broj: 02-05-1700/19

Trnovo, 18.03.2019.godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2019.godinu, (“Službene novine KS ” br: 2/19), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

JAVNI    POZIV  POSLODAVCIMA

I

Pozivaju se pravni subjekti (u daljem tekstu:poslodavci) iz javnog i privatnog sektora sa područja općine Trnovo i Kantona Sarajevo, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za učešće u programu prijema pripravnika – nezaposlenih osoba, osoba visoke stručne spreme, VII stepena (u daljem tekstu: „VSS“),  i srednje stručne spreme sa područja općine Trnovo i to:

 

3  (tri) pripravnika VSS/VII stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja slijedećih zanimanja:

 

–   Fakultet političkih nauka: VII stepen stručne spreme, I, ili II ciklus Bolonjskog

studija,………… 2.(dva) pripravnika

–   Pravni fakultet: VII stepen stručne spreme, I ili II ciklus Bolonjskog studija,

………………………. 1 (jedan) pripravnik

1  (jedan) pripravnik SSS – sanitarno-ekološki tehničar……………………. 1(jedan) pripravnik

II

U cilu realizacije  ovog programa  za podsticaj zapošljavanja u općini Trnovo, Općina Trnovo  će sa svim poslodavcima koji potpišu Ugovore o radu sa pripravnicima, te izvrše njihovu prijavu na penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu, u trajanju od 12 mjeseci,(za pripravnike VSS) i 6 mjeseci (za pripravnike SSS) refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od  800,00 KM, po svakom novouposlenom pripravniku visoke stručne spreme i 600, 00 KM, po svakom novouposlenom pripravniku srednje školske spreme.

III

Općina Trnovo će sa poslodavcima  zaključiti posebne ugovore o finansiranju pripravnika  kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu prijema pripravnika.

IV

Poslodavci su dužni zaključiti pojedinačne ugovore o radu  sa pripravnicima kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze.

V

Svoje aplikacije o spremnosti za prijem pripravnika po vrstama zanimanja i broju osoba, poslodavci mogu dostaviti na adresu:

Općina Trnovo – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu općine Trnovo, na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali i na Web stranici općine Trnovo, www. trnovo.ba.

            Adresa: Općina Trnovo  ul. Trnovo 36. 71223 Delijaš,

VI

 

Javni poziv ostaje otvoren 10 (deset)  dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine i službenoj Web stranici općine Trnovo, a kraće u slučaju da se prije isteka  roka prijave poslodavci za prijem navedenog broja volontera.

 

DOSTAVITI:

  1. Na oglasnu ploču općine Trnovo,
  2. Web stranicu općine Trnovo,
  3. Arhivi.

 

 

Prijavni obrazac

OPĆINSKI NAČELNIK


Ibro Berilo