Broj:02-05-2095/19

Trnovo,09.04.2019.godine

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05) i člana 34. Zakona o radu (“Službene novine F BiH”, br.26/16) , Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

J A V N I    P O Z I V

            za prijem pripravnika-volontera sa završenom srednjom školskom spremom u  Jedinstveni općinski organ uprave Općine Trnovo, na stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa

            Objavljuje se Javni poziv  za prijem pripravnika-volontera sa završenom srednjom školskom spremom u  Jedinstveni općinski organ uprave Općine Trnovo, na stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa i to:

  1  (jedan) pripravnik SSS – sanitarno-ekološki tehničar……………………. 1(jedan) pripravnik

 

            Volonteri će se angažovati u javnim preduzećima, javnim ustanovama te drugim privrednim subjektima koji egzistiraju na području Općine Trnovo i Kantona Sarajevo, koji daju saglasnost za angažovanje istih, sa kojima općina Trnovo  zaključi ugovor o angažovanju volontera a u svrhu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Na Javni poziv mogu se prijaviti lica  koja  pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevu (“Službene novine KS”, broj 31/16), ispunjavaju slijedeće uslove:

–   SSS-IV stepen – sanitarno-ekološki tehničar

–  Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod JU Službe za zapošljavanje Sarajevo- Biro Trnovo, nakon sticanja srednje školske spreme,

–  Da nije obavio pripravnički staž ili volonterski rad pripravnika u struci do prijave na Javni poziv.

            Angažovanje volontera se vrši na određeno vrijeme u trajanju od najduže 6 mjeseci za pripravnike-volontere SSS, radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa.

Za vrijeme obavljanja volonterskog staža volonterima će se isplaćivati naknada na ime troškova ishrane, troškovi prevoza, novčanu naknadu u skladu sa članom 26. Zakona o plaćama i naknadama u organima  vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl.noviner F BiH” br. 45/10) i novčanu naknadu na ime osiguranja za slucaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja,

Uz popunjenu prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

–  dokaz o završenoj školskoj spremi – sanitarno-ekološki tehničar

–  ovjerenu fotokopiju lične karte i CIPS prijavu prebivališta na području općine Tnovo.

–  uvjerenje Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo-Biro Trnovo.

Nakon provedenog postupka Javnog poziva, Općinski načelnik će donijeti akt o prijemu kandidata, sa kojima će se zaključiti ugovor o  stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijava za angažovanje u svojstvu pripravnika-volontera može se preuzeti na pisarnici Općine Trnovo, ili Web stranici općine Trnovo.

Prijavu sa potrebnim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od  5 (pet) dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči  i web stranici Općine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem pošte ili prijemne kancelarije općine Trnovo, u zatvorenoj koverti na adresu:

 

„Općina Trnovo, Trnovo 36., 71223. Delijaš,

 

 sa naznakom “Javni poziv za prijem pripravnika-volontera na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

 

DOSTAVITI:

  1. Na oglasnu ploču općine Trnovo
  2. Web stranica općiner Trnovo
  3. Arhivi
 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

 

PRIJAVA                                                                                               

 

 

 

 

 

Pin It