Broj: 02-34-3006/19

Trnovo, 11.07.2019.godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2019.godinu, (“Službene novine KS ” br: 2/19), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

I

Pozivaju se pravni subjekti (u daljem tekstu:poslodavci) iz javnog i privatnog sektora sa područja općine Trnovo i Kantona Sarajevo, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za učešće u programu prijema pripravnika – nezaposlenih osoba, osoba visoke stručne spreme, VII stepena (u daljem tekstu: „VSS“), sa  područja općine Trnovo i to:

            –   Fakultet političkih nauka, VSS/VII stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja………………………………….  1 (jedan) pripravnik.

II

U cilju realizacije  ovog programa  za podsticaj zapošljavanja u općini Trnovo, Općina Trnovo  će sa  poslodavcem koji potpiše Ugovore o radu sa pripravnikom, te izvrše njegovu prijavu na penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu, u trajanju od 12 mjeseci refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od  800,00 KM, za novouposlenom pripravnika.

III

Općina Trnovo će sa poslodavcem  zaključiti poseban ugovor o finansiranju pripravnika  kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu prijema pripravnika.

IV

Poslodavac je dužan zaključiti pojedinačni ugovor o radu  sa pripravnikom  kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze.

V

Svoje aplikacije o spremnosti za prijem pripravnika, poslodavci mogu dostaviti na adresu:

Općina Trnovo – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu općine Trnovo, na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali i na Web stranici općine Trnovo, www. trnovo.ba.

            Adresa: Općina Trnovo  ul. Trnovo 36. 71223 Delijaš,

VI

Javni poziv ostaje otvoren 10 (deset)  dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine i službenoj Web stranici općine Trnovo, a kraće u slučaju da se prije isteka  roka prijave poslodavci za prijem navedenog broja pripravnika.

 

DOSTAVITI:

1. Na oglasnu ploču općine Trnovo,

2. Web stranicu općine Trnovo,

3. Arhivi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

Prijavni obrazac

Pin It