Na osnovu člana 7. Pravilnika o dodjeli u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo broj, 02-05-3790/18 od 28.11.2018. godine i člana 6. Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 48/17) i broj 01-02-3776/18 od 27.11.2018. godine, Općinski načenik raspisuje

JAVNI OGLAS

za dodjelu u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je prikupljanje prijava te utvrđivanje liste  za dodjelu u zakup tipskog kioska na području općine Trnovo. Predmet oglasa su 2 tipksa kioska na lokalitetu Babin Do i to tipski kiosci broj 3 i 10, odnosno 2 na lokalitetu Dejčići, tipski kiosci broj 13 i 14.

Postupak po ovom javnom oglasu provest će se u skladu sa Pravilnikom o dodjeli u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo broj, 02-05-3790/18 od 28.11.2018. godine, te Odlukom o načinu i uslovima dodjele u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo.

 

II UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Pravo učešća na javnom oglasu imaju fizička i pravna lica koja su prijavljena/registrovana na području Općine.

Izuzetno, kiosk se može dodijeliti i licima koja imaju prebivalište ili registrovanu djelatnost (ili su upisani u RPG) van područja općine Trnovo, samo u slučaju ukoliko bude slobodnih kioska nakon dodjele licima sa područja općine Trnovo.

Uz prijavu obavezno priložiti:

1.Kopiju lične karte i prijava prebivalištva
2.Za nezaposlene osobe Uvjerenje Službe za zapošljavanje (za podnosioca zahtjeva i članove domaćinstva ukoliko su nezaposleni)
3. Kućna lista
4.Za registrovane pravne i fizičke osobe (rješenje nadležnog suda ili nadležnog Općinskog organa o obavljanju djelatnosti)

U prijavi naznačiti lokaciju kioska Babin Do ili Dejčići, te eventualni broj kioska. O dodjeli broja kioska odlučit će Komisija nakon sačinjavanja rang liste.

 

III BODOVANJE

Vrednovanje ponuda aplikanata koji ispunjavaju uslov iz prethodnog stava vrši se primjenom sljedećih kriterija:

  1. Ako podnosilac zahtjeva ima status nezaposlene osobe 5 bodova
  2. Ako više članova domaćinstva podnosioca zahtjeva ima status nezaposlene osobe po 3 bodova za svakog nezaposlenog člana domaćinstva
  3. Za prebivalište/sjedište na području Općine Trnovo 7 bodova

Ako dvije ili više ponuda imaju isti broj bodova, prednost ima ponuda čiji podnosilac ima prebivalište/sjedište na području Općine Trnovo.

 

IV IZNOS I NAČIN PLAĆANJA ZAKUPNINE

Visina zakupnine za područje koje obuhvata pojas definiran Urbanističkim projektom Bjelašnica I i II faza, skupa sa Dolinom UN iznosi:

  1. 120 KM mjesečno po kiosku za lica sa prebivalištem ili sjedištem na području općine Trnovo, odnosno 200KM za lica sa prebivalištem ili sjedištem van područja općine Trnovo za mjesece januar, februar i mart.
  2. Za ostale mjesece u predviđenim područjima, zakupnina iznosi 80KM po kiosku za lica sa prebivalištem ili sjedištem na području općine Trnovo, odnosno 100KM za lica sa prebivalištem ili sjedištem van područja općine Trnovo.

Na ostatku područja općine Trnovo zakupnina iznosi 50KM po kiosku za lica sa prebivalištem ili sjedištem firme na području općine Trnovo, odnosno 70KM za lica sa prebivalištem ili sjedištem firme van područja općine Trnovo.

Zakupac je dužan za korištenje tipskog kioska plaćati zakupninu unaprijed za 3 (tri) mjeseca i to najkasnije do 10tog u mjesecu kojim počinje kvartal.

U slučaju da se ne plati zakupnina u naznačenom roku, a isto ne učini ni po proteku roka datom u pozivu na izmirenje obaveza, Ugovor o zakupu tipskog kioska se smatra raskinutim.

 

V RANG LISTA

Komisija je dužna utvrditi rang listu najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka roka za prijavu na oglas i pripremiti prijedlog odluke o dodjeli u zakup tipskih kioska.

Ukoliko učesnik javnog oglasa, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odustane od ponude ili ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu u roku od 10 dana od dana donošenja odluke Općinskog načelnika o dodjeli u zakup tipskih kioska, Komisija predlaže Općinskom načelniku dodjelu u zakup tipskih kioska ostalim ponuđačima prema utvrđenom redoslijedu, a pod uslovima najpovoljnije ponude.

 

VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Nakon provedene procedure bodovanja ponuđača po kriterijima i mjerilima iz Pravilnika, a na osnovu prijedloga Komisije, Općinski načelnik zaključuje ugovor o zakupu tipskih kioska.

Ugovor o zakupu tipskih kioska zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju do 24 (dvadesetičetiri) mjeseca.

Zakupoprimac ne smije davati kiosk u podzakup bez predhodne pismene saglasnosti Općine.

Ukoliko da kiosk bez prethodne pismene saglasnosti Općine, ista će ugovor jednostrano raskinuti a dospjela potraživanja ostvariti putem suda.

 

VII PRAVO PRIGOVORA

Protiv Odluke o dodjeli u zakup tipskog kioska, svaki od učesnika ima pravo Prigovora u roku od 5 dana od dana prijema iste.

O prigovorima odlučuje nadležna Drugostepena stručna komisija.

 

VIII POSTUPAK RASPISIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni oglas ostaje otvoren 15dana od dana objavljivanja.

Zainteresovani pismene prijave na javni oglas sa traženim prilozima i potrebnim podacima podnose lično na protokol općine Trnovo (šalter sala), sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA DODJELU U ZAKUP TIPSKIH KIOSKA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO, Komisiji za za provođenje postupka dodjele u zakup tipskih kioska

“U prijavi je potrebno je navesti djelatnost kojom će se aplikant baviti u tipskom kiosku za koji se aplicira”

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

Trnovo, 09.09.2019. godine

                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo s.r.

Pin It