Javni Oglas

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u ogranima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u ogranima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 49/05) i člana 30.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Trnovo-Prečišćeni tekst, broj:02-02-3581/19 od 18.09.2019.godine i broj:02-02-3599/19 od 19.09.2019.godine,   Općinski načelnik raspisuje:

 

J A V N I    O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Nakon iskazane potrebe vrši se prijem namještenika u radni odnos, i to:

 

 1. Služba za opću upravu,društvene djelatnosti, boračko-invalidsku,dječiju i socijalnu zaštitu

 

–  Higijeničar………………………………………………  jedan (1) izvršilac;

 

Opći uslovi: Opći uslovi iz člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen stručne spreme potrebne za obavljanja poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX Ustava BiH).

Opis poslova: vrši čišćenje prostorija zgrade Općine, kancelarija, hodnika, stepeništa, nus prostorija, staklenih površina, uz obavezno korišćenje propisanih dezinfekcionih sredstava, u pripadajućim prostorijama vrši čišćenje drvenog namještaja, stolova, stolica, vitrina, ormara, kompjuterske i druge tehničke opreme, vrata, etisona i drugih podnih prekrivača, vrši obavezno sedmično čišćnje (pranje) prozora uz korištenje propisanih higijenskih sredstava, vrši pranje i čišćenje unutrašnjeg i vanjskog parking prostora zgrade, te prilaznih staza zgradi općine, vrši pranje i čišćenje vanjskih staklenih površina i odnošenja smeća i odbačene ambalaže u kontejnere,vrši usisavanje podnih pokrivača, pranje i peglanje zavjesa, zastora i zastava, pranje i čišćenje čvrstih podnih površina, zalijeva i održava cvijeće i zelene površine u i oko zgrade Općine, obavlja  i druge poslove po nalogu pomoćnika rukovodioca organa državne službe.

Posebni uslovi:

 • da ima završenu osnovnu školu, odnosno NK radnik,
 • sa i bez radnog iskustva.

           

Uz prijavu na javni oglas i kratku biografiju sa naznakom kontakta i adrese, u orginalu ili ovjerenoj kopiji, prilažu se slijedeći dokumenti.

 • Diploma o završenoj školi;
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • Kopija CIPS-ove lične karte;
 • Uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu – ako ga ima;
 • Izjava da kandidat u poslednje dvije godine nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH (ovjerava općinski organ)
 • Izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH (ovjerava općinski organ)
 • svojeručno potpisanu Izjavu da daje izričitu saglasnost općini Trnovo, za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanim u dostavljnoj dokumentaciji uz prijavu na Javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br: 49/06, 76/11 i 89/11).

 

Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana objavljivanja oglasa u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine, a biće objavljen i na oglasnoj ploči i Web stranici općine Trnovo.

 

Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa potrebno je podnijeti prijavu sa kraćom biografijom lično u šalter salu općine Trnovo, ili na adresu:

OPĆINA TRNOVO ,

Trnovo 36

71223 Delijaš

Sa naznakom „Javni oglas za prijem namještenika  u radni odnos – NE OTVARATI“

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Broj: 02- 05-4065/19

Trnovo, 04.11.2019. godine

 

                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                 Ibro  Berilo

 

 

Pin It

Leave a Comment