Javni Oglas

Javni poziv poslodavcima

Broj: 02-34-4156/19 Trnovo, 15.11.2019.godine   Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene

Broj: 02-34-4156/19

Trnovo, 15.11.2019.godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2019.godinu, (“Službene novine KS ” br: 2/19), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e:

JAVNI    POZIV  POSLODAVCIMA

I

Pozivaju se pravni subjekti (u daljem tekstu:poslodavci) iz javnog i privatnog sektora sa područja općine Trnovo i Kantona Sarajevo, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za učešće u programu prijema pripravnika- nezaposlenih osoba, osoba srednje školske spreme III stepena, sa područja općine Trnovo i to:

 

  1. (jedan) pripravnik SSS/III – stepen, srednja škola za saobraćaj i komunikacije ……………………………………………………………………………   

 

II

            U cilju realizacije  ovog programa  za podsticaj zapošljavanja u općini Trnovo, Općina Trnovo  će sa  poslodavcem koji potpiše Ugovore o radu sa pripravnikom, te izvrše njegovu prijavu na penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu, u trajanju od šest  mjeseci refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od  600,00 KM, za novouposlenog pripravnika.

 

III

 

Općina Trnovo će sa poslodavcem  zaključiti poseban ugovor o finansiranju pripravnika  kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu prijema i finansiranja pripravnika.

 

IV

            Poslodavci su dužni zaključiti pojedinačne ugovore o radu  sa pripravnicima kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze.

V

Svoje aplikacije o spremnosti za prijem pripravnika, poslodavci mogu dostaviti na adresu:

Općina Trnovo – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu općine Trnovo, na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali i na Web stranici općine Trnovo, www. trnovo.ba.

Adresa: Općina Trnovo:  ul. Trnovo 36. 71223 Delijaš,

 

VI

Javni poziv ostaje otvoren 5 (pet)  dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine i službenoj Web stranici općine Trnovo, a kraće u slučaju da se prije isteka  roka prijave poslodavci za prijem navedenog broja pripravnika.

 

 

 

DOSTAVITI:

  1. Na oglasnu ploču općine Trnovo,
  2. Web stranicu općine Trnovo,
  3. Arhivi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

 

Prijavni obrazac

Leave a Comment