Javni Oglas

Javni poziv za iskazivanje interesa za prekvalifikaciju i pomoć u obrazovanju

Na osnovu člana 38. i člana 118. Statute Općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 12/08) Odluke o

Na osnovu člana 38. i člana 118. Statute Općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 12/08) Odluke o izvršenju budžeta općine Trnovo za 2019(“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/19) i člana 6. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu nepovratnih finansijskih sredstava za subvencioniranje troškova prekvalifikacije i dokvalifikacije, 02-14-4008/18 od 11.12.2018.godine, Općinski načelnik objavljuje :

 

JAVNI POZIV

Za iskazivanje interesa za prekvalifikaciju i pomoć u obrazovanju

Pozivaju se svi zainteresovani građani sa područja Općine Trnovo da se prijave na Javni poziv za iskazivanje interesa za prekvalifikaciju i pomoć u obrazovanju koje Općinski načelnik planira finansijski podržati u svojim aktivnostima u 2019. godini. Pravo učešća imaju osobe starije od 18 godina koje imaju prebivalište na području Općine Trnovo. Uslovi i način na koji će se izvršiti dodjela sredstava zainteresovanim licima bice u skladu sa Pravilnikom.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV:

1.Prijava na javni poziv

2.Kopija lične karte za podnosioca prijave

3.Prijava prebivališta

4.Dokaz o upisu prekvalifikacije

5.Dokaz o ranije završenoj školi/fakultetu (svjedodžba, diploma)

6.Predračun obuke, prekvalifikacije (predračun nadležnog računovodstva)

7.Izjava kandidata da se njegovi lični podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5.Zakona o zaštiti ličnih podataka, a za potrebe provođenja konkursne procedure.

Sredstva po ovom Javnom pozivu će se realizovati shodno dinamici sredstava u Budžetu Općine Trnovo.

Prijave se podnose nadležnoj službi.Pregled i ocjenu prijava vršit će nadležna služba u skladu sa Pravilnikom.

ROKOVI: Javni poziv ostaje otvoren 7. (sedam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici općine Trnovo .

Prijave se podnose lično na protokol Općine Trnovo.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje ( sva potrebna dokumentacija mora biti orginal ili ovjerena kopija).

Broj:02-38-4397/19                                                                                                           11.12.2019. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

 

Prijavni obrazac

Pin It

Leave a Comment