Javni Oglas

Javni poziv poslodavcima

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2020.godinu,broj: 01-05-4613/19 od 31.12.2019.godine,  Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

 

JAVNI    POZIV  POSLODAVCIMA

 

I

 

Pozivaju se pravni subjekti (u daljem tekstu:poslodavci) iz javnog i privatnog sektora sa područja općine Trnovo i Kantona Sarajevo, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za učešće u programu prijema pripravnika – nezaposlenih osoba, osoba visoke stručne spreme,  (u daljem tekstu: „VSS“), sa  područja općine Trnovo i to:

 

  • Filozofski fakultet – Odsjek za sociologiju, VSS, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja…………………………………. (jedan) pripravnik.

 

             –     Mašinski fakultet – smjer energetika, VSS,odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa           Bolonjskog sistema obrazovanja……………………………………………..   1. (jedan) pripravnik

 

II

            U cilju realizacije  vog programa  za podsticaj zapošljavanja u općini Trnovo, Općina Trnovo  će sa  poslodavcima koji potpišu Ugovore o radu sa pripravnicima, te izvrše njihovu prijavu na penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu  u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od  800,00 KM za svakog novouposlenog pripravnika po ovom Javnom pozivu.

III

            Općina Trnovo će sa poslodavcima  zaključiti posebne ugovore o finansiranju pripravnika  kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu prijema pripravnika.

 

IV

            Poslodavac je dužan zaključiti pojedinačni ugovor o radu  sa pripravnikom  kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze.

V

            Svoje aplikacije o spremnosti za prijem pripravnika, poslodavci mogu dostaviti na adresu:

            Općina Trnovo – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu općine Trnovo, na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali i na Web stranici općine Trnovo, www. trnovo.ba.

            Adresa: Općina Trnovo  ul. Trnovo 36. 71223 Delijaš,

 

VI

 

Javni poziv ostaje otvoren 7 (sedam)  dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine i službenoj Web stranici općine Trnovo, a kraće u slučaju da se prije isteka  roka prijave poslodavci za prijem navedenog broja pripravnika.

 

 

DOSTAVITI:

1. Na oglasnu ploču općine Trnovo,

2. Web stranicu općine Trnovo,

3. Arhivi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

Prijava

Pin It

Leave a Comment