Javni Oglas

Javni poziv

Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13),

Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo broj 01-311850/16 od 16.05.2016. godine,Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo broj 01-052286/17 od 13.07.2017. godine ,Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo broj 01-024205/18 od 26.12.2018. godine, Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo broj 01-024206/18 od 26.12.2018. godineopćinski načelnik, raspisuje

O G L A S

O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG  ZEMLJIŠTA

PUTEM LICITACIJE

1.  PREDMET PRODAJE

1.1Predmet prodaje-licitacije po ovom oglasu je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta Bjelašnica I faza i to zemljište označeno kao:

k.č. broj: 3008/102 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije : 1875,00 m2

namjena objekta: javni sadržaj

spratnost objekta: P

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 105,31 m2

Početna prodajna cijena za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1.1. ovog oglasa iznosi 110,00KM/m2.

Naknada za pogodnost građevinskog zemljišta-renta iznosi 36 KM/m2 neto korisne površine objekta.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta iznosi 272 KM/m2.

1.2Predmet prodaje-licitacije po ovom oglasu je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta Bjelašnica II faza i to zemljište označeno kao:

 

k.č. broj: 3008/63 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije : 256,00 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta: S+P+1+M

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 460,80 m2

 

k.č. broj: 3008/71 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije : 272,00 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta: S+P+Pt

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 240,00 m2

 

k.č. broj: 3008/72 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije : 223,00 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta: S+P+Pt

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 240,00 m2

 

k.č. broj: 3102/62 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije : 460,00 m2

namjena objekta: restoran

spratnost objekta: Po+S+P

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 550,00 m2

 

Početna prodajna cijena za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1.2. ovog oglasa iznosi 110,00KM/m2.

Naknada za pogodnost građevinskog zemljišta-renta iznosi 36 KM/m2 neto korisne površine objekta.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta iznosi 170 KM/m2.

1.3.Predmet prodaje-licitacije po ovom oglasu je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta Poslovno-sportski centar Trnovo i to zemljište označeno kao:

k.č. broj: 752/13 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :1219 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:Po+P+3

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1993,97 m2

k.č. broj: 752/14 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :1280 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:Po+P+3

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1993,97 m2

k.č. broj: 752/15 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :1250 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:Po+P+3

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1993,97 m2

k.č. broj: 752/16 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :1283 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:Po+P+3

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1993,97 m2

k.č. broj: 752/17 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :1331 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:Po+P+3

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1993,97 m2

k.č. broj: 752/18 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :1333 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:Po+P+3

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1993,97 m2

k.č. broj: 752/19 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :1329 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:Po+P+3

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1993,97 m2

k.č. broj: 752/20 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :1308 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:Po+P+3

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1993,97 m2

k.č. broj: 752/21 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :1185 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:Po+P+3

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1993,97 m2

 

k.č. broj: 3008/89 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :1002 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:Po+P+3

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1993,97 m2

 

k.č. broj: 3008/90 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :1002 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:Po+P+3

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1993,97 m2

 

k.č. broj: 3008/93 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :889 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:Po+P+3

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1993,97 m2

 

k.č. broj: 3008/95 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :961 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:Po+P+3

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1993,97 m2

 

k.č. broj: 3008/96 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :999 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:Po+P+3

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 1993,97 m2

 

k.č. broj: 752/31,3071/8,3071/9 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :1649,00 m2

namjena objekta: hotel

spratnost objekta:Po+P+4

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 5487,22 m2

k.č. broj: 752/24 K.o.Presjenica

ukupna površina lokacije :500 m2

namjena objekta: restoran

spratnost objekta:P+1+Pt

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 491,27 m2

 

Početna prodajna cijena za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1.3. ovog oglasa iznosi 115,00KM/m2.

Naknada za pogodnost građevinskog zemljišta-renta iznosi 36 KM/m2 neto korisne površine objekta.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta iznosi 186,40 KM/m2.

2.  VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU

-Parcela koja je predmet licitacije po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog radnog dana  od 8,00 do 16,00 časova i to za svo vrijeme trajanja oglasa o licitaciji. Kontakt osoba:Osman Smječanin,  tel. 033/586-712.

-Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju  može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama nadležnih službi općine Trnovo.

3. DAN SAT I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u sali općine Trnovo, dana  15.01.2020.godine  s  početkom u 10,00 sati.

4.  KAPARA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Kapara koju je dužan uplatiti svaki učesnik licitacije iznosi 10% od početne prodajne cijene nekretnine.

Kaparu je učesnik licitacije dužan uplatiti na depozitni ručun Općine Trnovo broj 3380002205001259 kod UniCredit Bank d.d.vrsta prihoda 722 431, šifra općine 093.

Neuspjelim učesnicima licitacije će iznos uplaćene kapare biti vraćen u roku od sedam dana od dana okončanja licitacije, umanjen za iznos troškova obrade od 5%  kapare.

Učesniku koji uspije na licitaciji odnosno kupi licitiranu nekretninu, kapara se uračunava u izlicitiranu cijenu.

U slučaju da učesnik licitacije, koji uspije na licitaciji ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora,  nema pravo na povrat kapare.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora i poreza na promet nekretnina, plaća kupac.

5.  NAČIN I USLOVI PLAĆANJA  

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor nakonpribavljanja mišljenja nadležnog Pravobranilaštva. Ugovor će se zaključiti u formi notarski obrađene isprave, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu plaćanja kupoprodane cijene, naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta, te prenosa prava vlasništva i posjeda.

Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene,  naknadu za pogodnost građevinskog zemljišta i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, uplatiti u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Ukoliko kupac u naznačenom roku ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, naknadu za pogodnost građevinskog zemljišta i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, smatrat će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor.

Kupac se ne može uknjižiti kao vlasnik dok ne izmiri kupoprodajnu cijenu za građevinsko zemljište, naknadu za pogodnost građevinskog zemljišta-renta i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta.

Kupac je dužan u roku od jedne godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, odnosno notarske isprave, zatraži izdavanje rješenja o odobrenju gradnje objekta. A u roku od jedne godine od izdavanja navedenog odobrenja za građenje kupac je dužan da izvede pretežit dio radova na građevini tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

6.  VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINA U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po izmirenju kupoprodane cijene, naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

7.  PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća u postupku licitacije imaju domaća i strana pravna i fizička lica, u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima.

Ako osoba učestvuje na licitaciji putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

8. USLOV ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan od učesnika, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

9.Općina Trnovo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu,te zadržava pravo da ovaj oglas poništi u cijelosti ili djelimično i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima licitacije.

Općinski načelnik

Ibro Berilo s.r.

Pin It

Leave a Comment