Javni Oglas

Javni poziv poslodavcima

Broj: 02-30-811/20 Trnovo, 17.03.2020.godine   ​Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene

Broj: 02-30-811/20

Trnovo, 17.03.2020.godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09),  Budžeta općine Trnovo za 2020.godinu i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2020.godinu, (Službene novine KS, broj 3/20),  Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

 

JAVNI    POZIV  POSLODAVCIMA

I

 

Pozivaju se pravni subjekti (u daljem tekstu:poslodavci) iz javnog i privatnog sektora sa područja općine Trnovo i Kantona Sarajevo, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za učešće u programu prijema pripravnika – nezaposlenih osoba, osoba visoke stručne spreme,  (u daljem tekstu: „VSS“), sa  područja općine Trnovo i to:

 

Pravni  fakultet, VSS, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja………………………………….  1. (jedan) pripravnik.

 

            –     Mašinski fakultet , VSS,odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog

                  sistema obrazovanja……………………………………………..   1. (jedan) pripravnik

 

II

U cilju realizacije  vog programa  za podsticaj zapošljavanja u općini Trnovo, Općina Trnovo  će sa  poslodavcima koji potpišu Ugovore o radu sa pripravnicima, te izvrše njihovu prijavu na penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu  u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od  800,00 KM za svakog novouposlenog pripravnika po ovom Javnom pozivu.

III

Općina Trnovo će sa poslodavcima  zaključiti posebne ugovore o finansiranju pripravnika  kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu prijema pripravnika.

 

IV

Poslodavac je dužan zaključiti pojedinačni ugovor o radu  sa pripravnikom  kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze.

V

Svoje aplikacije o spremnosti za prijem pripravnika, poslodavci mogu dostaviti na adresu:

Općina Trnovo – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu općine Trnovo, na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali i na Web stranici općine Trnovo, www. trnovo.ba.

Adresa: Općina Trnovo  ul. Trnovo 36. 71223 Delijaš,

 

VI

 

Javni poziv ostaje otvoren 7 (sedam)  dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine i službenoj Web stranici općine Trnovo, a kraće u slučaju da se prije isteka  roka prijave poslodavci za prijem navedenog broja pripravnika.

 

Prijavni obrazac 

 

DOSTAVITI:

1. Na oglasnu ploču općine Trnovo,
2. Web stranicu općine Trnovo,
3. Arhivi.

 

               OPĆINSKI NAČELNIK

             Ibro Berilo

Pin It

Leave a Comment