Javni oglas

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) člana. 46. Zakona o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 33/08- novi prečišćeni tekst i 7/12 i 44/16) člana 15. Odluke o osnivanju Pravobranilaštva općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 43/15) i odredaba Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/16),Općinski načelnik, objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA OPĆINE TRNOVO

1. Općinski pravobranilac Općine Trnovo………………………..1 (jedan) izvršilac

Imenovanje se vrši na period od 4 godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Opis poslova općinskog pravobranioca:

Općinski pravobranilac obavlja poslove samostalno u skladu sa Ustavom, na osnovu zakona i drugih propisa i općih akata , a naročito :

predstavlja Pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom,stara se i odgovara za blagovremenost i ažurnost obavljanja poslova u Pravobranilaštvu;
koordinira rad i odnose Pravobranilaštva sa drugim organima uprave u okviru općine, te organima i institucijama na različitom nivou organizovanja;
preduzima pravne radnje radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pred sudovima i drugim organima, kao i u drugim slučajevima zaštite imovine i imovinskih interesa Općine kada je za to ovlašten Zakonom u kojim slučajevima Pravobranilaštvo ima položaj stranke u postupku;
preduzima pravne radnje radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač odnosno suosnivač Općina, po zahtjevu osnivača odnosno suosnivača;
vrši poslove zastupanja Općine i javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač odnosno suosnivač Općina u svim sudskim i upravnim postupcima;
daje pravna mišljenja u postupku donošenja općih akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava i obaveze prema stvarima i vlasništvu Općine;
daje pravno mišljenje prije zaključenja imovinsko-pravnih ugovora;
vrši kontrolu zaključenih ugovora o otkupu stanova;
daje mišljenja Općinskom vijeću u postupku dodjele gradskog građevinskog zemljišta;
obavlja i druge poslove i zadatke iz nadležnosti Pravobranilaštva utvrđene zakonskim i drugim propisima.

Kandidati za imenovanje na poziciju Općinskog pravobranioca   pored općih  uslova propisanih članom 7.stav 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, moraju ispunjavati  i posebne uslove propisane Odlukom o osnivanju pravobranilaštva općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 43/15) 

Opći uslovi:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem novou vlasti u Bosni i Hercegovini,
da nije obuhvaćen odredbom člana IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi:

diplomirani pravnik ili bakalaureat/bachelor prava sa ostvarenih 240 studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja,
položen pravosudni ispit,
najmanje 3 godine radnog iskustva na imovinsko-pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima nakon položenog pravosudnog ispita,
posjedovanje najviših moralnih osobina za obavljanje poslova  općinskog pravobranioca

     Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

diplomu ,
uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),
uvjerenje o radnom iskustvu,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
uvjerenje da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 ( tri) godine od dana objavljivanja oglasa ili izjavu da nije radio u državnoj službi,
izjavu da kandidat nije obuhvaćen članom IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine.

Imenovani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti Općinskog pravobranioca.

Prijave sa traženim dokumentima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu, Općina Trnovo,Trnovo 36. 71223 Delijaš. sa naznakom “Prijava na Javni oglas za imenovanje Općinskog pravobranioca općine Trnovou roku od 15 dana od dana posljednje objave oglasa.

Ovaj Javni oglas objavit će se u dnevnom listu „Oslobođenje“, “Službenim novinama Federacije BiH” i na web-stranici Općine Trnovo.

Kandidati sa liste s užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor općinskog pravobranioca.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 02-30-997/20

Trnovo,20.04.2020.godine

Dostavljeno:

1. „Službene novine Federacije BiH
2. „Oslobođenje“
3. Web stranica Općine Trnovo
4. Arhiva

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro  Berilo

 

Leave a Comment