Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br.: 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 12/08), Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/29), člana 2. stav (1) Uredbe o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020.godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/20 i 23/20), i potpisanog Sporazuma o provođenju Programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavnje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu Sarajevo izazvanih koronavirusom (COVID-19) od dana 19.06.2020. godine, Općina Trnovo raspisuje

J A V N I P O Z I V
za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine

I PREDMET POZIVA
Pozivaju se poslovni subjekti (fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) sa sjedištem na području općine Trnovo koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 21/20 i 23/20) da podnesu prijave za ostvarivanje prava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine.
II SUBJEKTI KOJI SU ISKLJUČENI IZ FINANSIRANJA DIJELA PLAĆE
Poslovni subjekti koji su Uredbom iz tačke I ovog Javnog poziva isključeni iz finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine su: javna preduzeća, javne ustanove, javne institucije, organi uprave, upravne organizacije, organi i jedinice lokalne samouprave, bаnke i druge finаnsiјske оrgаnizаciјe (oblasti po KD BiH 2010: 64-66), subjekti koji obavljaju djelatnost kockanja i klađenja, udruženja, te fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost kao dopunsko zanimanje, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu.
III PRAVO UČEŠĆA
Pravo na isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti poslovni subjekti (fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da nije subjekt iz tačke II ovog Javnog poziva, tj. da nije subjekt koji je Uredbom iz tačke I ovog Javnog poziva isključen iz finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine,
b) da ima sjedište na području općine Trnovo,
c) da je u mjesecu aprilu, odnosno maju 2020. godine imao pad prometa u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini, osim fizičkih lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost kao osnovno zanimanje ili dodatno zanimanje, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu kako slijedi:
1) veći od 40% do 70% ili
2) veći od 70%,
d) da do dana objave javnog poziva ima izvršene obaveze po osnovu javnih prihoda sa 29.02.2020. godine i
e) da je zadržao isti broj radnika na dan 30.04.2020. godine, odnosno dan 31.05.2020. godine u odnosu na dan 29.02.2020. godine, osim onih radnika kojima je istekao ugovor o radu i/ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos.

Napomena: S obzirom na kriterij iz podtačke c) ove tačke poslovni subjekti (fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) sa sjedištem na području općine Trnovo koji su registrovani nakon 31.12.2019. godine nemaju pravo učešća po ovom Javnom pozivu.
IV PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijavu podnosi poslovni subjekt (fizičko lice koje samostalno obavlja registrovanu poslovnu djelatnost) sa sjedištem na području općine Trnovo.
Izdvojeni prostor poslovnog subjekta ne može samostalno podnijeti prijavu po ovom Javnom pozivu, jer prijavu podnosi poslovni subjekt u čijem je sastavu izdvojeni prostor.
Poslovni subjekti koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv obavezni su dostaviti prijavu i dokumentaciju propisanu ovim Javnim pozivom.
1. PRIJAVA
1.1. Fizičko lice koje samostalno obavlja registrovanu poslovnu djelatnost Prijavu podnosi dostavljanjem Obrasca 1A i Obrasca 1B (ako poslovni subjekt u svom sastavu ima izdvojeni prostor), a obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Trnovo: http://trnovo.ba/ .
1.2. Podnosilac prijave iz tačke 1.1. ovog Javnog poziva obavezno popunjava sve rubrike u Obrascu 1A, odnosno u Obrascu 1B i ovjerava potpisom ovlaštenog lica i pečatom poslovnog subjekta.
1.3. Fizičko lice koje samostalno obavlja registrovanu poslovnu djelatnost kao osnovno zanimanje ili dodatno zanimanje, a koje u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaća prema paušalnom utvrđenom iznosu prijavu podnosi dostavljanjem Obrasca 1C, a obrazac se može preuzeti na web stranici Općine Trnovo: http://trnovo.ba/ .
1.4. Podnosilac prijave iz tačke 1.3. ovog Javnog poziva obavezno popunjava sve rubrike u Obrascu 1C i ovjerava potpisom ovlaštenog lica i pečatom poslovnog subjekta.
2. DOKUMENTACIJA
Sljedeću dokumentaciju je potrebno da dostave poslovni subjekti, kako slijedi:
2.1. Poslovni subjekt koji je imao radnike kojima je istekao ugovor o radu i/ili koji je sporazumno prekinuo radni odnos sa radnikom obavezan je da dostavi dokaze – ugovor o radu ili sporazum o raskidu ugovora o radu, pojedinačno po radniku.
2.2. Poslovni subjekt koji nije obveznik fiskalizacije obavezan je dostaviti kopirane stranice knjige prihoda za 2019. godinu i mjesec april i maj 2020. godine, ovjerene potpisom ovlaštenog lica i pečatom poslovnog subjekta.
2.3. Fizičko lice koje samostalno obavlja registrovanu poslovnu djelatnost kao osnovno zanimanje ili dodatno zanimanje, a koje u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaća prema paušalnom utvrđenom iznosu, nije obavezno dostaviti dokumente iz tačke 2.2. ovog Javnog poziva, ali je obavezno dostaviti Rješenje kojim se odobrava plaćanje poreza na dohodak u mjesečnom paušalnom iznosu, izdato od strane Porezne uprave Federacije BiH, u fotokopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa.
V IZNOS DIJELA MINIMALNE PLAĆE KOJI SE ISPLAĆUJE
Poslovnim subjektima, osim fizičkim licima koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost kao osnovno zanimanje ili dodatno zanimanje, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu, koji ispunjavaju sve potrebne uslove za mjesec april i maj 2020. godine isplaćuje se dio minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) po uposlenom, kako slijedi:

a) do 50% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 40% do 70%,
b) do 100% % minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 70%.

Fizičkim licima koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost kao osnovno zanimanje ili dodatno zanimanje, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu, koji ispunjavaju sve potrebne uslove za mjesec april i maj 2020. godine isplaćuje se dio minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) do 50% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) po uposlenom.
VI IZBOR KORISNIKA I PRAVNA ZAŠTITA
Kriteriji za izbor korisnika sredstava utvrđeni su Uredbom iz tačke I ovog Javnog poziva. Pregled prijave i dokumentacije, obradu i kontrolu podataka, te ocjenu o ispunjavanju uslova vršit će lica imenovana rješenjem Općine. Općina objavljuje Listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove, kao i Listu poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove, a iste objavljuje na web stranici Općine Trnovo http://trnovo.ba/ i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba/ . Poslovni subjekt koji smatra da je njegovo pravo povrijeđeno u postupku izbora korisnika sredstava može uložiti prigovor Komisiji putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, u roku od 7 (sedam) dana od dana objave listi. Komisija rješava po prigovoru najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana. Za poslovne subjekte koji ispune uslove iz ovog Javnog poziva (korisnike sredstava) Općina Trnovo vrši isplatu sredstava.
VII ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA
Rok za dostavljanje prijava je 10 (deset) dana od dana objave ovog Javnog poziva.
Prijave primljene nakon isteka ovog roka neće biti uzete u razmatranje.
VIII MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA
Prijave se podnose Općini Trnovo u zatvorenoj koverti, direktno na protokol Općine ili preporučeno putem pošte na adresu: Trnovo 36, 71223 Delijaš.
Na zatvorenoj koverti obavezno je i naznačiti: Ne otvarati – po Javnom pozivu “za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće”, broj: 02-11-1614/20 od 24.06.2020. godine.
Na poleđini zatvorene koverte obavezno je navesti: naziv podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon podnosioca prijave.
IX OSTALE ODREDBE
Općina Trnovo ne snosi nikakve troškove podnosiocu prijave u pripremi i dostavljanju prijave po ovom Javnom pozivu.
Prijava i dostavljena dokumentacija po ovom Javnom pozivu ne vraća se podnosiocu prijave.

 

Obrazac 1a

Obrazac 1b

Obrazac 1c

 

Pin It

Leave a Comment