Javni Oglas

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09), člana 34. Zakona o radu (“Službene novine F BiH”, br.26/16 i 89/18),a u vezi članom 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/95), Općinski načelnik o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V
za prijem lica na stručno osoposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa
sa srednjom školskom spremom u Općinu Trnovo

I

Objavljuje se Javni poziv za prijem lica na stručno osoposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa sa završenom srednjom školskom spremom IV stepen, u Općinu Trnovo i to:

1. SSS – IV stepen školske spreme (srednja škola tehničkog smjera) ………….. 1 (jedan) izvršilac

II

Opći uslovi:
Na Javni poziv mogu se prijaviti lica koja ispunjavaju opće uslove predviđene članom 24. Zakona o namještenicima u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05), i to:
– da su državljani BiH,
– da je stariji od 18 godina,
– da imaju vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova za koje se stručno osposobljavaju.
– da su zdravstveno sposobni za poslove za koje se prijavljuju,
– da nisu obuhvaćeni odredbama člana IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine

Posebni uslovi:
Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05), kandidati trebaju ispunjavati i posebe uslove, i to:
– dokaz o završenoj srednjoj školi, IV stepen – arhitektonski tehničar,

III

Kandidati su dužni, uz prijavu koja sadrži tačnu adresu stanovanja i broj kontakt-telefona, dostaviti i sljedeće dokumente:
– diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju,
– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6. mjeseci, – fotokopiju lične karte i CIPS prijavu prebivališta na području općine Tnovo
– ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– izjava kandidata da se njegovi lični podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5.Zakona o zaštiti tajnih podataka, a za potrebe provođenja procedure Javnog poziva.
– Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (kandidati koji budu izabrani dostavit će naknadno) .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerene fotokopije.

IV

Prijem lica na stručno osoposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa se vrši na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, radi stručnog osposobljavanja, bez zasnivanja radnog odnosa.
Za vrijeme obavljanja stručnog osposobljavanja istom će se isplaćivati naknada na ime troškova ishrane, troškovi prevoza, i novčana naknada u skladu sa članom 26. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl.noviner F BiH” br. 45/10, 111/12 i 20/17) i novčanu naknadu na ime osiguranja za slucaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja,

V

Nakon provedenog postupka Javnog poziva, Općinski načelnik će donijeti akt o prijemu kandidata, sa kojim će se zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
Prijava za angažovanje u svojstvu lica na stručnom osposobljavanju može se preuzeti na pisarnici Općine Trnovo, ili na Web stranici općine Trnovo.
Javni poziv ostaje otvoren 7. (sedam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici općine Trnovo.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem pošte ili prijemne kancelarije općine Trnovo, u zatvorenoj koverti na adresu:

„Općina Trnovo, Trnovo 36., 71223. Delijaš,
sa naznakom “Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa”.

 

Općinski načelnik

Ibro Berilo

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Leave a Comment