Odgovor na Upit TV Hayat

Općina Trnovo na upit TV Hayat uputila je sljedeći odgovor: Poštovani, vezano za Vaš upit „Zašto nisu poništena

Općina Trnovo na upit TV Hayat uputila je sljedeći odgovor:

Poštovani,
vezano za Vaš upit „Zašto nisu poništena rješenja koja su donijele osobe koje nisu kvalifikovane za obavljanje poslova“, obavještavamo Vas da je:
Zapisnikom Upravne inspekcije: broj: 03-05/04-05-8786/19 od 12.06.2019. godine konstatovano sljedeće:
„Uvidom u personalni dosije Hodžić Seada konstatuje se:-da je rješenjem općinskog načelnika Općine Trnovo broj: 02-34-713/18 od 10.05.2018. godine Hodžić Sead privremeno raspoređen na poslove urbanističko-građevinskog inspektora i inspektora za ceste u Službi za civilnu zaštitu i inspekcijske poslove općine Trnovo, do okončanja konkursne procedure.
Uvidom u „A“ list personalnog dosijea konstatuje se da isti sadrži kao dokaz o stručnoj spremi diplomu o sticanju VSS na Univerzitetu u Tuzli, na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu, odsjek sigurnost i pomoć, br. 8/27-V-v, od 23.11.2007. godine.
Prema važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općine Trnovo posebni uslovi radnog mjesta „urbanističko-građevinskog inspektora“, propisano je u odnosu na stručnu spremu: VSS-VII stepen obrazovanja koji se vrednuje sa 240 ETSC bodova, završen Građevinski fakultet.
Konstatuje se da su i drugi posebni uvjeti radnog mjesta ispunjeni u smislu obavljanja poslova Hodžić Seada na radnom mjestu urbanističko-građevinskog inspektora“.
Iz Zapisnika upravnog inspektora nepobitno je utvrđeno da je Hodžić Sead u vrijeme izvršenja inspekcijskog nadzora ispunjavao sve uvjete za obavljanje poslova urbanističko-građevinskog inspektora.
Na osnovu naprijed navedenog nema zakonskog osnova za poništavanje Rješenja broj: UP 02/4.1-230-2653/15 od 30.07.2018. godine kojim se Naređuje korisniku javne površine Švrakić Muhamedu da ukloni sa javne površine montažno demontažni objekat.

Žalba Švrakić Muhameda na rješenje urbanističko-građevinskog inspektora Općine Trnovo broj: UP 02/4.1-230-2653/15 od 30.07.2018. godine ODBIJENA JE Rješenjem Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša broj: 05/02-23-II-1456/18 od 06.11.2018. godine.
Presudom Kantonalnog suda Sarajevo broj: 09-O U 032919 18 U od 28.12.2020. godine tužba Švrakić Muhameda izjavljena protiv Rješenja urbanističko -građevinskog inspektora općine Trnovo broj. UP 02/4.1-230-2653/15 od 30.07.2018. godine odbija se u cijelosti.
Inspekcijski postupak se nakon okončanog upravnog spora nastavlja u Općini Trnovo, sve u svrhu uklanjanja montažno-demontažnog objekta sa javne površine Općine Trnovo.

Press Općine Trnovo

Pin It

Leave a Comment