Obavjestenje

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE PREDMET “KANADSKA KUĆA” BJELAŠNICA

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE PREDMET “KANADSKA KUĆA” BJELAŠNICA Imajući u vidu da je u centralnoj informativnoj emisiji “Dnevnik” TV

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

PREDMET “KANADSKA KUĆA” BJELAŠNICA

Imajući u vidu da je u centralnoj informativnoj emisiji “Dnevnik” TV Hayat aktuelno svakodnevno dezavuisanje javnosti na način da se lažno prikazuju predmetne okolnosti u predmetu izvršenja Rješenja Općine Trnovo – odnosno uklanjanju bespravnog objekta “Kanadska kuća” navodnog vlasnika Švrakić Muhameda na lokalitetu Babin do-Bjelašnica, cijenimo da je neophodno pojasniti materijalno-pravni odnos predmetnog kako bi javnost imala na uvidu cjelokupni zakonski utemeljen i proveden postupak:

Ugovor općine Trnovo i Mehe Dauta od 24.08.2010. godine

Općina Trnovo je titular prava vlasništva i prava posjeda na nekretnini označenoj kao k.č. 3102/13 K.O. Presjenica, upisanog u zemljišne i katastarske knjige.

Dana 24.08.2010. godine Općina Trnovo i Daut Meho su zaključili Ugovor broj UP-02/2-23-488/10 od 24.08.2010. godine, kojim se regulišu međusobni odnosi općine Trnovo kao vlasnika javne površine i Daut Mehe kao korisnika javne površine.

Predmetni Ugovor pobliže definiše prava i obaveze ugovornih strana, te način korištenja javne površine i namjenu objekta tzv. „Kanadska kuća“, i to na sljedeći način:
Član III predmetnog Ugovora: … „Daut Meho će ustupljenu javnu površinu koristiti isključivo za postavljanje reklamno turističkog objekta prema urađenom projektu“…
Član IV: ..“Reklamni turistički objekat kanadskog tipa će se postaviti nakon pribavljanja neophodnih saglasnosti i građevinske dozvole a prema uslovima propisanim u dozvoli“…
Član VI:… „Vlasnik reklamno-turističkog objekta će nakon postavljanja isti koristiti u svrhu promocije proizvodnih kapaciteta proizvođača i kvaliteta njihovih proizvoda na prostorima BIH i šire regije“….

Dakle predmetnim Ugovorom je definisano da općina Trnovo ustupa na korištenje javnu površinu na prostoru Bjelašnice Daut Mehi radi postavljanja reklamnog turističkog objekta kanadskog tipa. Daut Meho će ustupljenu javnu površinu koristiti isključivo za postavljanje reklamnog turističkog objekta, prema urađenom projektu, a nakon pribavljenih neophodnih saglasnosti i dozvola i prema uslovima propisanim u Zakonu o privremenom korišćenju javnih površina Kantona Sarajevo.

DOKAZ: Uvid u Ugovor broj UP-02/2-23-488/10 od 24.08.2010. godine.

Rješenje za postavljanje objekta “Kanadska kuća”

Shodno zaključenom Ugovoru i na osnovu Rješenja Općine Trnovo – Službe za prostorno uređenje, urbanizam, komunalne poslove, obnovu, razvoj i zaštitu životne sredine broj : UP 02/2-23-605/10 od 23.09.2010. godine, na javnoj površini Općine Trnovo označenoj kao k.č. 3102/13 K.O. Presjenica postavljen je reklamno turistički objekat “Kanadska kuća” 2010. godine.

DOKAZ: Uvid u Rješenje Općine Trnovo – Službe za prostorno uređenje, urbanizam, komunalne poslove, obnovu, razvoj i zaštitu životne sredine broj : UP 02/2-23-605/10 od 23.09.2010. godine.

Dozvola za privremeno korištenje je izdata na osnovu Zakona o privremenom korišćenju javnih površina Kantona Sarajevo i ista je trajala do 09.10.2012. godine. Korisnik javne površine – Meho Daut nije podnio novi zahtjev za korištenje javne površine, niti je poduzeo bilo koju drugu pravnu radnju kojom bi ostvario neko pravo na predmetnoj javnoj površini, te je shodno tome jasno i nedvojbeno da je istekom naprijed navedenog roka, dana 09.10.2012. godine prestalo svako pravo koje je imao Daut Meho na javnoj površini općine Trnovo.

Shodno članu V. predmetnog Ugovora općina Trnovo ima pravo da koristi reklamni turistički objekat na ustupljenoj površini, uz najavu i bez naknade, za potrebe promotivnih aktivnosti turističkih potencijala općine.

Inspekcijski postupak 2015. godine – Lice koje bespravno drži u posjedu predmetnu lokaciju

U okviru službenog opažanja na terenu od strane tadašnjeg Urbanističko-građevinskog i komunalnog inspektora općine Trnovo, ista je na licu mjesta uočila da je izvršena nadogradnja, proširenje i nadziđivanje reklamno-turističog objekta na predmetnoj parceli.

Dana 16.11.2015. godine, postupajuća inspektorica izlazi na lice mjesta, te sačinjava inspekcijski Zapisnik u kojem konstatuje da se na javnoj površini općine Trnovo u objektu “Kanadska kuća” nalazi i isti koristi Muhamed Švrakić, kao i da je ispred objekta dograđena garaža, izbetonirana silazna rampa, terasa, ploča i započet zid od blokova.

DOKAZ: Uvid u Zapisnik broj SL/2015 od dana 16.11.2015. godine.

Muhamed Švrakić je izjavio na naprijed pomenuti Zapisnik da je kupio predmetni objekat od Mehe Dauta na osnovu Ugovora o kupoprodaji. Iz navedenog Ugovora o kupoprodaji (zaključenog između Muhameda Švrakića kao kupca i Mehe Dauta kao prodavca), a kojeg je Općina imala na uvid tek u kasnijim sudskim postupcima, proizilazi da je Muhamed Švrakić kupio samo građevinski materijal i to na zemljištu Općine Trnovo.

DOKAZ: Uvid u Ugovor o kupoprodaji zaključenog dana 14.08.2015. godine, između Muhameda Švrakića kao kupca i Mehe Dauta kao prodavca.

Tada Općina prvi put saznaje da je zaključen Ugovor o prodaji objekta iz kojeg je jasno vidljivo da je Muhamed Švrakić u momentu sklapanja Ugovora znao i morao znati da se predmetni montažni objekat nalazi na javnoj površini Općine Trnovo kojem su istekle izdate dozvole, te da je Općina temeljem člana V. Ugovora (između Općine Trnovo i Mehe Dauta) polagala dalje pravo na korištenje istog.

Meho Daut nije imao legitimaciju niti pravni osnov za sklapanje bilo kakvih otuđenja sadržaja postavljenih na javnoj površini Općine Trnovo.

Vrlo jasno prednje upućuje na zaključak da je lice koje je drži u bespravno posjedu predmetnu lokaciju i objekat u konačnici nastavilo da koristi bespravno javnu površinu, temeljem fiktivnih „ugovora“ JER NIKO NE MOŽE NA DRUGOG PRENIJETI VIŠE PRAVA NEGO ŠTO IH ON SAM IMA.
Shodno članu 13. ZOO navodi se da je zabranjeno vršenje prava iz obveznih odnosa protivno cilju zbog kojeg je ono zakonom ustanovljeno ili priznato.
Slijedom prednjeg ima se smatrati da nije postojao nikakav osnov za zaključenje bilo kakvog ugovora, odnosno isti je nedopušten te je bilo kakav ugovor o raspolaganju predmetnog ništav, shodno članu 52. ZOO „Ako osnova ne postoji ili je nedopuštena, ugovor je ništav.“

Legalizacija objekta

Bespravni korisnik, dakle nije moglo steći nikakvo pravo na predmetnoj lokaciji, a posebno da isti sebe smatra legitimisanim slijedom odredbi Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje (Službene novine Kantona Sarajevo br. 06/6, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15), posebno skrećući pažnju da se predmetni objekat/reklamno turistički objekat postavljen na javnoj površini/ne smatra objektom u smislu člana 3. predmetne Odluke, niti se podnositelj Zahtjeva/Tužitelj ima smatrati u smislu člana 9. predmetne Odluke ovlaštenim licem.

DOKAZ: Uvid u Odluku o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje (Službene novine Kantona Sarajevo br. 06/6, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15).

Nadležna služba Općine Trnovo je u prvostepenom postupku odbila Zahtjev za legalizaciju podnesen od strane Švrakić Muhameda, te je isto Rješenje u konačnici potvrđeno od strane Drugostepenog organa – Ministarstva prostornog uređenja, zaštite okoliša KS.

DOKAZI: Uvid u
– Zahtjev za izdavanje naknadne Urbanističke saglasnosti za legalizaciju građevine privremenog karaktera podnesen od strane Švrakić Muhameda od 27.01.2016. godine;
– Rješenje Službe za prostorno uređenje, urbanizam, komunalne poslove, investicije i zaštitu čovjekove okoline broj : UP 02/2-23-500/16 od 05.10.2017. godine;
– Rješenje Ministarstva prostornog uređenja, zaštite okoliša KS broj 05-23-2250/17 od 14.06.2018. godine.

Sve pravne radnje koje je poduzimao bespravni korisnik javne površine, Muhamed Švrakić, nisu bile pravno valjane obzirom da na postojećoj lokaciji nije moguće ishoditi tražene dozvole niti biti aktivno legitimisan u cijelom postupku.

Bespravno proširenje predmetnog objekta

Lice koje drži bespravno u posjedu predmetnu lokaciju i objekat je u konačnici ovako nezakonitim radnjama zadržalo status bespravnog korisnika javne površine, te nastavio koristiti zemljište u vlasništvu Općine Trnovo bez ikakvog odobrenja, na što je Općina sve vrijeme ukazivala vršenjem inspekcijskog nadzora.

Nadalje, isti je pored objekta koji je već egzistirao kao reklamno turistički objekat na temelju akata Općine Trnovo (koja su, napominjemo još jednom, istekla 2012. godine te je isti trebao biti uklonjen) dogradio, nadzidao te potpuno bespravno i samovoljno proširio navedeni objekat i uzurpirao nekretninu Općine Trnovo te je na taj način onemogućio da istom raspolaže i direktno povrijedio njeno pravo vlasništva, što je za posljedicu a u cilju zaštite općinskih prava i interesa imalo i pokretanje parničnog postupka Općine protiv Muhameda Švrakića.

Parnični postupak protiv Švrakić Muhameda

Pored svega naprijed navedenog ističemo da je Općina Trnovo dana 30.04.2019. godine pokrenula parnični postupak radi predaje dijela nekretnine u posjed protiv Muhameda Švrakića kao lica koje je drži u posjedu predmetnu lokaciju i objekat. U istom postupku Općina Trnovo je dana 09.10.2019. godine ishodila Mjeru osiguranja Kantonalnog suda u Sarajevu kojom se Švrakić Muhamedu nalaže obustava svih aktivnosti i radnji na predmetnoj parceli, a koja glasi:

„….Određuje se mjera osiguranja, te se nalaže Protivniku predlagatelja mjere osiguranja da odmah obustavi sve aktivnosti i radnje na parceli 3102/13 K.O. Presjenica, a posebno radnje i aktivnosti koje bi za posljedicu imale proširenje, gradnju, narušavanje, zauzimanje širenje objekta postavljenom na istoj, sve do pravomoćnog okončanja postupka po tužbi predlagatelja za povrat navedene nekretnine u posjed predlagatelja“…..

DOKAZI: Uvid u

– Tužbu radi predaje dijela nekretnine u posjed broj: 03-08-P-1/19 od 30.04.2019. godine,
– Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu od 09.10.2019. godine.

Nastavak inspekcijskog postupka prinudnog uklanjanja objekta

Urbanističko-građevinski i komunalni inspektor je dana 24.11.2015. godine donijela Rješenje broj UP 02/41-230-2653/15 kojim se naređuje Muhamedu Švrakiću uklanjanje objekta kao i izvedenih radova oko istog i dovođenja terena u prvobitno stanje prije izvođenja radova.

DOKAZ: Uvid u Rješenje broj UP 02/41-230-2653/15 od 24.11.2015. godine.

Inspekcijski postupak je privremeno odložen zbog pokrenutih zahtjeva, žalbi i tužbi Muhameda Švrakića do 30.07.2018. godine.

Urbanističko-građevinski inspektor i inspektor za ceste dana 30.07.2018. godine donio je Rješenje broj UP 02/4.1-230-2653/15 kojim se naređuje Švrakić Muhamedu da ukloni objekat i sve dograđene dijelove oko objekta te vrati teren u prvobitno stanje prije izvođenja radova, koje Rješenje je u konačnici potvrđeno Rješenjima Drugostepenog organa-Ministarstva prostornog uređenja te Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu (dana 28.12.2020. godine Kantonalni sud u Sarajevu je donio Presudu broj: 09 0 U 032919 18), kojom se tužba Muhameda Švrakića izjavljena protiv Rješenja inspekcije odbija u cijelosti, na osnovu čega je predmetno rješenje Urbanističko građevinskog inspektora od 30.07.2018. godine postalo pravosnažno i izvršno.

DOKAZI: Uvid u
– Službenu zabilješku broj UP 02/4.1-230-2653/15 od 30.07.2018. godine,
– Rješenje broj UP 02/4.1-230-2653/15 od 30.07.2018. godine,
– Rješenje Drugostepenog organa-Ministarstva prostornog uređenja broj 05/02-23-II-1456/18 od 06.11.2018. godine,
– Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj 09 0 U 032919 18 od 28.12.2020. godine.

Izvršenje Rješenja Urbanističko građevinskog inspektora od 30.07.2018.godine

– Dana 07.01.2021. godine Urbanističko građevinski inspektor i inspektor za ceste je od strane Pravobranilaštva općine i Drugostepenog organa – Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša upoznat sa Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu od 28.12.2020. godine, kojom se tužba Muhameda Švrakića izjavljena protiv Rješenja inspekcije odbija u cijelosti, na osnovu čega je predmetno rješenje Urbanističko građevinskog inspektora od 30.07.2018. godine postalo pravosnažno i izvršno.

– Dana 22.02.2021. godine postupajući inspektor je nastavio inspekcijski postupak, te je pozvao Švrakić Muhameda u službene prostorije općine Trnovo radi sačinjavanja zapisnika i upoznavanja sa Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu od 28.12.2020. godine.

DOKAZ: Uvid u Zapisnik od 22.02.2021. godine,

– Dana 22.02.2021. godine predmetnoj stranci je poslato Obavještenje o uklanjanju – Izvršenje Rješenja nadležne Službe od 30.07.2018. godine, kojim je zakazano prinudno izvršenje dana 10.03.2021. godine uz napomenu da se do navedenog roka stranka poziva da dobrovoljno ukloni objekat i dograđene dijelove oko objekta, te ukoliko dođe do toga da o istom obavijesti urbanističko građevinskog inspektora općine Trnovo.

DOKAZ: Uvid u Obavještenje o uklanjanju – Izvršenje Rješenja broj UP 02/4.1-230-2653/15 od 30.07.2018. godine.

– U međuvremenu, a slijedom činjenice da je izvršenje određeno za dan 10.03.2021. godine, Urbanističko građevinski inspektor i inspektor za ceste je u svrhu prinudnog izvršenja obezbijedio sve potrebne asistencije od javnih ustanova i organa izuzev MUP-a KS, čime je osigurana zakonska procedura zakazana za 10.03.2021. godine.

– Dana 08.03. 2021. godine od strane zastupnika stranke, dostavljeno je Obavještenje o izvršenju rješenja u sopstvenoj režiji kojim se nadležna služba upoznaje da će izvršenik u sopstvenoj režiji ukloniti predmetni objekat i teren dovesti u prvobitno stanje a prema uputama postupajućeg inspektora uz obrazloženje da je neophodno dozvoliti istom ulazak u posjed obzirom na postojanje Mjere osiguranja od 09.10.2019. godine, te da je u svrhu predmetnog izvršenja već angažovao pravno lice koje će dovesti zemljište u prvobitno stanje.

DOKAZ: Uvid u Obavještenje o izvršenju Rješenja o sopstvenoj režiji- uklanjanju objekta broj 49/18 sačinjeno od advokata,

– Dana 09.03.2021. godine nadležni inspektor obavještava izvršenika da u cilju obostranog interesa prihvata Zahtjev za dobrovoljnim uklanjanjem od strane izvršenika koje bi započelo 10.03.2021. godine, te je isti upoznat da ukoliko ne postupi po predmetnom dogovoru, Općina Trnovo mora provesti administrativno izvršenje, odnosno započeti prisilno uklanjanje objekta putem firme JKP Trnovo sa kojom ima potpisan Ugovor o izvođenju radova-rušenju objekata po inspekcijskom nadzoru.

DOKAZ: Uvid u Obavijest postupajućeg inspektora broj UP 02/4.1-230-2653/15 od 09.03.2021. godine.

– Dana 10.03.2021. godine u 09:00 h postupajući inspektor je pristupio licu mjesta po prednje zakazanom prisilnom izvršenju predmetnog Rješenja, te sačinio zapisnik uz prisustvo izvršenika i njegovog punomoćnika. Iz predmetnog Zapisnika proizilazi da je izvršenik na licu mjesta započeo izvršenje u dobrovoljnoj režiji te je slijedom toga, a po zahtjevu i molbi punomoćnika datom na isti zapisnik, dozvoljena odgoda izvršenja predmetnog rješenja zbog nepovoljnih vremenskih uslova te specifičnosti samog objekta i gradnje a naročito okolnosti što manjeg pričinjenja štete na istom. ROK ZA IZVRŠENJE RJEŠENJA ODREĐEN JE ZA DO 30 DANA OD DANA SAČINJAVANJA PREDMETNOG ZAPISNIKA UZ DATA ZAKONSKA UPOZORENJA.

DOKAZ: Uvid u Zapisnik broj Sl/2021 od 10.03.2021. godine.

– Dana 12.03.2021. godine donesen je Zaključak o produženju roka izvršenja upravne mjere, od strane nadležnog inspektora, kojim je definisan krajnji rok za dobrovoljno izvršenje-uklanjanje objekta u sopstvenoj režiji od strane Muhameda Švrakića i to do dana 09.04.2021. godine uz data zakonska upozorenja.

DOKAZ: Uvid u Zaključak o produženju roka izvršenja upravne mjere broj UP 02/4.1-230-2653/15 od 12.03.2021. godine.

– Izvršenik je u daljem postupku uputio više zahtjeva kojima je tražio dodatni rok u svrhu prednjeg uz navođenje okolnosti koje su po njegovom mišljenju bile otežavajuće (a koje okolnosti su lične prirode u odnosu na porodicu izvršenika, te lični stav tumačenja mjere osiguranja Kantonalnog suda).

– Dana 30.03.2021. godine nadležno Pravobranilaštvo Općine je dalo Izjašnjenje po zahtjevu postupajućeg inspektora, a u cilju pojašnjenja Mjere osiguranja koju smo ishodili u parničnom postupku, te je postupajući inspektor uputio Dopis dana 31.03.2021. izvršeniku sa prilogom datog izjašjenja Pravobranilaštva, kao Odgovor na prednje upućene dodatne zahtjeve za ponovno prolongiranje roka.

DOKAZ: Uvid u Izjašnjenje Pravobranilaštva općine od 30.03.2021. godine i Dopis postupajućeg inspektora od 31.03.2021. godine.

– 13.04.2021. godine izvršeniku je poslato Obavještenje o novom terminu prinudnog izvršenja Rješenja koje je zakazano za 28.04.2021. godine uz dodatna zakonska upozorenja i ostavljen je dodatni rok od 14 dana za dobrovoljno uklanjanje predmetnog objekta i ostalih sadržaja sa parcele.

DOKAZ: Uvid u Obavještenje o novom terminu prinudnog izvršenja Rješenja UP 02/4.1-230-2653/15 od 13.04.2021. godine.

– Nadležni inspektor je u svrhu nastavka izvršenja obezbijedio sve neophodne asistencije javnih ustanova i organa uključujući i asistenciju MUP-a KS.

Dan administrativnog izvršenja Rješenja

Dana 28.04.2021. godine dolaskom na lice mjesta postupajući inspektor utvrđuje da nije pristupljeno doborovoljnom izvršenju od strane izvršenika Švrakić Muhameda u naprijed ostavljenom roku.

DOKAZ: Uvid u Zapisnik broj Sl/2021 od 28.04.2021. godine.

Prije prisilnog izvršenja izvršeniku je dopušeno da iznese inventar, namještaj, lične stvari, dio sanitarija, te ostala oprema koju izvršenik smatra da želi iznijeti. Istom je ostavljeno dodatno vrijeme u svrhu iznošenja predmetnih stvari i dozvoljen slobodan pristup objektu. Izvršenik je po vlastitoj volji iznio navedene stvari, te u konačnici skinuo vrata i prozore. Prema zapisniku inspekcije u objektu nisu ostale nikakve vrijedne stvari izuzev dio sanitarija koje je izvršenik lično oštetio i sa kojim manipuliše u medijskom prostoru.

Također je omogućen ulazak u objekat Muhamedu Švrakiću od strane postupajućeg inspektora kako bi isti mogao snimiti fotografije sa lica mjesta vlastitim telefonom.

Svi učesnici izvršenja su postupajućem inspektoru dali izjavu na zapisnik koju su i potpisali, osim izvršenika koji je napustio lice mjesta bez davanja izjave i potpisivanja zapisnika.

Angažovani izvođač radova na uklanjanju objekta, JKP “Trnovo”, uveden je u posao u 16:45 h nakon svih pregleda ovlaštenih lica te nakon što su se stekli uvjeti za bezbjedan rad angažovanih ljudi i firme JKP Trnovo što je i potpisao prisutni rukovodilac JKP Trnovo.

Postupak administrativnog izvršenja je realizovan preko angažovanog izvođača radova JKP “Trnovo”, o čemu je dana 04.05.2021. godine nadležno preduzeće dostavilo informaciju.

DOKAZ: Uvid u Informaciju JKP “Trnovo” d.o.o. Trnovo, broj 02-V-423/21 od 04.05.2021. godine.

Sve prednje informacije su date temeljem zakonski provedenih postupaka i izdatih akata od strane Općine Trnovo, Općinskog sudu u Sarajevu i Kantonalnog suda u Sarajevo, kao i Drugostepenih organa u Kantonu Sarajevo. Za sve naprijed navedene radnje i sve navode postoji pisana i fotodokumentacija, koja će na upit zainteresovanim licima i medijima biti osigurana u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o slobodi pristupa informacija.

Leave a Comment