Javni Oglas

Javni poziv poslodavcima

Broj: 02-30-3621/21 Trnovo, 02.11.2021.godine   Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene

Broj: 02-30-3621/21

Trnovo, 02.11.2021.godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09), Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2021.godine, (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 2/21 i 29/21) i člana 38.Statuta Općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/08) , Općinski načelnik upućuje

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

I

            Pozivaju se pravni subjekti (u daljem tekstu:poslodavci) iz javnog i privatnog sektora sa područja općine Trnovo i Kantona Sarajevo, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za prijem pripravnika – nezaposlenih osoba osoba visoke stručne spreme,  (u daljem tekstu: „VSS“), sa  područja općine Trnovo i to:

 

  • Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, VSS, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja…………………………………. (jedan) pripravnik.

 

II

            U cilju realizacije  podsticaja zapošljavanja u općini Trnovo, Općina Trnovo  će sa  poslodavcem koji potpiše Ugovor o radu sa pripravnikom, te izvrše njegovu prijavu na penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu  u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od  800,00 KM za novouposlenog pripravnika po ovom Javnom pozivu.

 

III

            Općina Trnovo će sa poslodavcem  zaključiti poseban ugovore o finansiranju pripravnika  kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu prijema pripravnika.

 

IV

            Poslodavac je dužan zaključiti pojedinačni ugovor o radu  sa pripravnikom  kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze.

 

V

            Svoje prijave o spremnosti za prijem pripravnika, poslodavci mogu dostaviti na adresu:

            Općina Trnovo – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu općine Trnovo, na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali i na Web stranici općine Trnovo, www. trnovo.ba.

            Adresa: Općina Trnovo  ul. Trnovo 36. 71223 Trnovo.

 

VI

            Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest)  dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine i službenoj Web stranici općine Trnovo.

 

 

 

DOSTAVITI:

1. Na oglasnu ploču općine Trnovo,

2. Web stranicu općine Trnovo,

3. Arhivi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                      Ibro Berilo

 

Obrazac prijave

Pin It

Leave a Comment