Javni Oglas

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika

Broj:02-20-581 Trnovo, 18.02.2022. godine   Na osnovu člana 13. Odluke o izvršenju Budžeta općine Trnovo za 2022. godinu

Broj:02-20-581

Trnovo, 18.02.2022. godine

 

Na osnovu člana 13. Odluke o izvršenju Budžeta općine Trnovo za 2022. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/22), člana 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava za dodjelu plastenika i opreme u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“: broj 02-02-580 od 17.02.2022. godine i člana 38. Statuta Općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 12/08) na prijedlog Službe za privredu i finansije Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom

 

Općina Trnovo u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association sa sjedištem u Sarajevu  raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjele 20  plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom.

 

Projekat za „Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ kojim su osigurana sredstva kako slijedi:

 • 40 %donatorska sredstva od strane nevladine organizacije Muslim Aid Association;
 • 40 % osigurana su sredstva u Budžetu Općine Trnovo za 2022.godinu i
 • 20 %vlastitog učešća korisnika,a sve u cilju nabavke i dodjele plastenika i opreme.

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešća u Projektu imaju  socijalno i materijalno ugrožene i mlade osobe, koje su sa prebivalištem na području Općine Trnovo, bez obzira na mjesto stanovanja,koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili je zemljište u vlasništvu članova uže porodice po pravoj liniji (majka, otac, djed…), kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Lica s mjestom stanovanja u opštini Trnovo (RS), pod istim uvjetima iz stava (1) ovog člana, mogu učestvovati u Projektu ako posjeduju poljoprivredno zemljište i na području općine stanovanja, ako je njihovo prebivalište na području općine Trnovo (FBiH).

Pravo na dodjelu plastenika sa dodatnom opremom nemaju lica koja su dobila donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine/Grada, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u zadnjih tri godine.  Pravo učešća nemaju članovi porodice (po pravoj liniji) zaposlenika Muslim Aid Sarajevo i Općine Trnovo.

 

II USLOVI

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

 1. OPĆI USLOVI:

– Da je nezaposlena osoba, osoba sa minimalnim primanjima ili mlada osoba, sa  prebivalištem na području općine Trnovo.

– Da je nosilac ili član poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registaru klijenata FBiH ili da će se upisati u Registar u toku tekuće godine.

– Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice po pravoj liniji (otac, majka, dijete…) vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju ili da je poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju uzeto na korištenje ili u zakup i da se isto nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju a ima mogućnost navodnjavanja plastenika,

– Da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m2 plastenika u  svom posjedu ili posjedu užeg člana domaćinstva

– Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika i opreme

– Da će dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora.

 

 1. POSEBNI USLOVI:

– broj članova zajedničkog domaćinstva,

– broj nezaposlenih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva,

– broj izdržavanih članova zajedničkog domaćinstva,

– nezaposlenost aplikanta,

– samohrani roditelji,

– mladi do 35 godina,

– prirodni uslovi (smještaj plastenika,navodnjavanje),

– socijalni aspekt (stanje na terenu, imovno stanje, opći dojam i sl.)

 

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova,  prednost će imati  kandidati koji imaju status mlade osobe,te višečlane porodice i veći broj nezaposlenih u porodici.

Općina Trnovo i NVO „Muslim Aid Association” su nosioci aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA 

Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. aplikacijski formular za prijavu na Javni poziv,
 2. kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata od  nadležne Općinske službe ili izjava da će korisnik u toku 2022. godine izvršiti upis u Registar
 3. ovjerena kućna lista,
 4. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva izdat od Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice ili ovjerena izjava kojom se garantuje da je lice nezaposleno,
 5. potvrde iz škole/fakulteta (ovjera tekućeg semestra u indeksu ili potvrda o pohađanju za studente) za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list)
 6. uvjerenje ili drugi dokaz o visini prihoda za svakog zaposlenog člana domaćinstva sa kućne liste (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke),
 7. vlasništvo ili posjed nad parcelom koja se namjerava koristiti za instaliranje plastenika (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, ili ugovor o zakupu/korištenju parcele), iliizjava o davanju zemljišta na korištenje bez naknade iz RPG i RK,
 8. dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list ili dokaz o razvodu braka ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati da je samohrani roditelj),
 9. dokaz da je podnosilac zahtjeva ili uži član porodice (dijete ili bračni drug) osoba sa invaliditetom (potvrda ili drugi dokument kojim aplikant dokazuje da je osoba sa invaliditetom),
 10. ovjerena izjava da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m2 plastenika u svom posjedu ili posjedu užeg člana domaćinstva,
 11. ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,
 12. ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 3 godine nije ostvario pravo na  donaciju,iz oblasti poljoprivrede od općine/grada, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
 13. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom (630,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Potrebna izjava za uslove pod rednim brojevima 10,11.,12.,13.  se podnosi na zajedničkom obrascu „IZJAVA“,  koja se može preuzeti na protokolu općine Trnovo.

Ukoliko se prilikom bodovanja kandidata utvrdi nedostatak dokumentacije iz gore navedenih stavki, kandidat će biti eliminisan iz dalje procedure odabira za dodjelu plastenika sa pratećom opremom.

IV PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika i opreme putem sufinansiranja usaradnji sa humanitarnom organizacijom čine: predstavnik organizacije Muslim Aid Association i dva predstavnika Općine Trnovo.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika i opreme je:

pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Načelniku.Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Načelnik.

 

Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči općine Trnovo i službenoj web stranici.

 

NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika i opreme obavezni su prisustvovati

edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na protokolu općine Trnovo i na službenoj web stranici www.trnovo.ba.Zahtjevi sa pratećom dokumentacijom  se predaju na protokol općine Trnovo.

Tekst Javnog poziva objaviti će se  na oglasnoj ploči Općine Trnovo, na oglasnim pločama mjesnih zajednica Općine Trnovo kao i na web stranici Općine www.trnovo.ba.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Trnovo, soba  6  ili na tel. 033/586-709; kontakt osoba Berilo Arnela i e-mail privreda@trnovo.ba .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 Ibro Berilo

Za prijavu potrebno popuniti slijedeće formulare;

 1. Upitnik za korisnike
 2. Prijava na javni poziv
 3. Izjava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment