Javni Oglas

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09), Općinski načelnik objavljuje:

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

I

Poništava se Javni poziv pravnim subjektima (u daljem tekstu:poslodavci) iz javnog i privatnog sektora sa područja Općine Trnovo i Kantona Sarajevo, da na osnovu vlastitih potreba iskažu spremnost za prijem pripravnika – nezaposlenih osoba visoke stručne spreme,  (u daljem tekstu: „VSS“), sa  područja Općine Trnovo i to:

Ekonomski fakultet-bakalaureat/bachelor poslovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja………………………………….  1. (jedan) pripravnik.

II

Javni poziv pravnim subjektima sa područja Općine Trnovo i Kantona Sarajevo, se poništava iz razloga neiskazivanja interesa od strane istih.

III

Poništenje Javnog poziva će se objaviti na Oglasnoj ploči i na web stranici Općine Trnovo.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

Leave a Comment