Aktivnosti na čišćenju i uređenju putnog pojasa uz lokalne puteve

Održavanje puteva obuhvata sve planske aktivnosti  kojima je obezbijeđeno nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja, u svim vremenskim uslovima.

Održavanje puteva obuhvata sve planske aktivnosti  kojima je obezbijeđeno nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja, u svim vremenskim uslovima. Redovno održavanje pojasa uz lokalne puteve je nužno i važno, pošto grmlje, šiblje i trava mogu predstavljati problem u odvijanju saobraćaja ukoliko nekontrolisano rastu.

U proteklom periodu odvijale su se aktivnosti na čišćenju i uređenju putnog pojasa uz lokalne puteve na području općine Trnovo, radovi na nekim dionicama su okončani, a na nekoliko njih su još u toku i teku planiranom dinamikom.

Poslove ljetnog održavanja lokalnih puteva na području općine Trnovo obavlja ”Vatrogasno društvo Trnovo“, koje pored primarnog zadatka izvodi i potrebne radove na održavanju pojasa vegetacije pored puteva i uklanjanju samoniklog bilja sa područja putnog pojasa, gdje se košenje trave izvodi sa bočnom kranskom kosilicom, te vrši uklanjanje pokošene trave. Motornim pilama posječeno je šiblje i grmlje koje je otežavalo odvijanje prometa na ovim putevima.

U proteklom periodu završeni su radovi na putnim pravcima: Rijeka-Jelačići, Jelačići-Slavljevići, Rijeka-Govedovići, Delijaš-Boljanovići, Mošići-Šljivaci, Rijeka-Bašci, Presjenica-Umčani, Godinja-Razin gaj, Šabanci-Čakle, Kolijevka-Brda i Ostojići-Umčani.

Redovito uređenje cestovnog pojasa i uklanjanje rastinja doprinosi i ljepšem izgledu općine Trnovo, a pored unaprijeđene bezbjednosti učesnika u saobraćaju olakšava se i pristup seoskim domaćinstvima i  imanjima.

 Pozivamo i ostale građane, koji uz putni pojas imaju parcele sa šumom ili drugim drvećem, da iste redovito održavaju kako bi se nesmetano i sigurno odvijao promet i osigurala preglednost i propisani slobodni profil na cesti.

 

Leave a Comment