Javni Oglas

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09), Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2022.godine, (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 2/22) i člana 38.Statuta Općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/08), Općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

I
Pozivaju se pravni subjekti (u daljem tekstu:poslodavci) iz javnog i privatnog sektora sa područja općine Trnovo i Kantona Sarajevo, da na osnovu vlastitih potreba iskažu spremnost za prijem nezaposlenih osoba visoke stručne spreme, (u daljem tekstu: „VSS“), sa područja općine Trnovo i to:

– Fakultet zdravstvenih studija – bakalaureat/bachelor sanitarnog inženjerstva, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja……… 1. (jedan) izvršilac.

II
U cilju realizacije podsticaja zapošljavanja u općini Trnovo, Općina Trnovo će sa poslodavcem koji potpiše Ugovor o radu sa nezaposlenim licem, te izvrše njegovu prijavu na penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od 800,00 KM za svako nezaposleno lice po ovom Javnom pozivu.

III
Općina Trnovo će sa poslodavcem zaključiti poseban ugovore o finansiranju nezaposlenog lica kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu prijema uposlenika.

IV
Poslodavac je dužan zaključiti pojedinačni ugovor o radu sa nezaposlenim licem kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze.

V
Svoje prijave o spremnosti za prijem uposlenika, poslodavci mogu dostaviti na adresu:
Općina Trnovo – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu općine Trnovo, na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali i na Web stranici općine Trnovo, www. trnovo.ba.
Adresa: Općina Trnovo ul. Trnovo 36. 71223 Trnovo.

VI
Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine i službenoj Web stranici općine Trnovo.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Pin It

Leave a Comment