Na Igmanu održan trening koordinatora za saradnju sa projektom MAKERS

Projekat “Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja” (MAKERS), koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija, a podržava Porticus fondacija je

Projekat “Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja” (MAKERS), koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija, a podržava Porticus fondacija je na Igmanu, od 18. do 19. oktobra 2022. godine održao trening za koordinatore i zamjenike koordinatora partnerskih jedinica lokalne samouprave(JLS).

Tokom dvodnevnog treninga, učesnici iz partnerskih JLS su predstavili rezultate rada lokalnih dijaloških platformi (LDP), odnosno Foruma za građanske inicijative, te usaglasili plan daljnjeg zajedničkog djelovanja i održivosti, sa fokusom na međuopštinsku saradnju.

Kroz kreativno predstavljanje djelovanja LDP i Foruma, prepoznate su pozitivne prakse u partnerskim JLS, kao i izazovi u vođenju LDP i Foruma i načini za njihovo prevazilaženje. Na treningu su učešće također uzeli predstavnici pet novoizabranih partnerskih JLS, koji će u narednom periodu kroz LDP/Forum jačati učešće građana u lokalnoj zajednici.

Na osnovu predstavljenih rezultata rada i pozitivnih praksi, definisane su zajedničke oblasti i prioriteti u kojima JLS posjeduju pozitivna iskustva i prakse, i gdje postoji potencijal za saradnju sa drugim JLS kroz međuopštinsku lokalnu dijalošku platformu (MLDP), u okviru projekta MAKERS. Neke od prepoznatih oblasti, u okviru kojih će partnerske JLS u narednom periodu zajednički djelovati, uključuju i jačanje učešća građana u odlučivanju, unapređenje položaja mladih u lokalnoj zajednici, te pružanje podrške djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju.

U cilju realizacije zaključaka sa treninga, te uspostave zajedničkog djelovanja kroz međuopštinski dijalog, u saradnji sa koordinatorima i njihovim zamjenicima napravljen je plan aktivnosti i djelovanja u narednom periodu.

Dio ovoga projekta je i Općina Trnovo, čiji predstavnici su aktivno sudjelovali u navedenom treningu.

Leave a Comment