Na osnovu tačke II Odluke o prodaji stalnog sredstva (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 39/21), Općinski načelnik objavljuje

L I C I T A C I J U

o prodaji stalnog sredstva-vozila

 1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je stalno sredstvo-vozilo, vlasništvo općine Trnovo, Trnovo, Trnovo 36.

 

 1. PODACI O SREDSTVU-VOZILU
 • VOZILO: M1-PUTNIČKI AUTOMOBIL,
 • MARKA: KIA,
 • TIP: QLE,
 • KOMERCIJALNI OPIS: SPORTAGE,
 • BROJ ŠASIJE: U5YPH813CGL166634,
 • OBLIK KAROSERIJE: AF-VIŠENAMJENSKO VOZILO,
 • GODINA PROIZVODNJE: 2017. GODINE,
 • RADNI OBUJAM (cm3): 1995,
 • MAKSIMALNA SNAGA (kw): 136,
 • VRSTA GORIVA: DIZEL,
 • EKO KARAKTERISTIKE: EURO 6,
 • KATALIZATOR: DA,
 • PREĐENIH KILOMETARA: 150.000,00
 • VRSTA MOTORA: DIESEL.

Početna cijena sredstva-vozila iznosi: 26.000,00 KM sa PDV-om.

 

 1. NAČIN DOSTAVALJANJA PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom ,,NE OTVARAJ – Ponuda za prodaju vozila putem licitacije”.

Ponude se dostavljaju lično na Pisarnicu/protokol općine Trnovo.

Pisarnica općine Trnovo upisuje datum i vrijeme prijema ponuda i istu upisuje na Potvrdi o prijemu ponuda.

Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u javnom oglasu neće se uzeti u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo ponuđača održat će se na dan zakazane licitacije.

 

 1. PREGLED SREDSTVA-VOZILA

Sredstvo-vozilo se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati. Sredstvo-vozilo se nalazi na parkingu Općine Trnovo, Trnovo, Trnovo 36.

 

 1. KRITERIJI PRODAJE

Prodaja će se obaviti po načelu ”viđeno-kupljeno” što isključuje sve eventualne naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka.

 

 1. PRAVO SUDJELOVANJA

U javnom pozivu na licitaciju mogu uzeti učešće sva pravna i fizička lica. Učešće mogu uzeti svi koji dostave važeću ponudu i izvrše uplatu kapare na depozitni račun općine Trnovo  u iznosu od 3.000,00 KM. Uplata se vrši na depozitni račun broj 1028390000014396, svrha: uplata kaucije, vrsta prihoda: 722791, šifra općine: 093, budžetska organizacija: 0000000, poziv na broj: 0000000000.

 

 1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži sljedeće:

 • Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, broj tekućeg računa, kopija identifikacionog dokumenta-ovjerena).
 • Podaci o pravnoj osobi (aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca (ili ovjerena kopija), ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i broj telefona, broj poslovnog računa).
 • Popunjen obrazac za cijenu ponude iskazan isključivo u konvertibilnim markama (KM).
 • Dokaz o uplati kaucije.
 • Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.
 • Potvrdu banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat kapare fizičkom ili pravnom licu, ukoliko ne bude izabran kao najpovoljniji ponuđač.
 • Ako se na licitaciju prijavljuju dva ili više fizičkih ili pravnih lica – ugovor o zajedničkom zastupanju.
 • Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja je dostavljena blagovremeno, koja sadrži podatke iz ove tačke i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne cijene pokretne stvari.

 

 1. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Prodaja stalnog sredstva-vozila bit će održana dana 07.3.2024. godine u 10,00 sati  u Sali Općine Trnovo Trnovo, Trnovo 36.

Povrat kaucije izvršit će se poslije obavljene licitacije, u roku od 15 (petnaest) dana po osnovu rješenja nadležne Službe.

 

 1. OBAVEZA KUPCA

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija odnosno kupac dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 3 (tri) dana od prijema pismenog poziva za zaključenje ugovora, te  za kupljenu pokretnu stvar uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene na depozitni račun Općine Trnovo, najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja ugovora.

Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, odnosno kupac, ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kuporodaji u ostavljenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju općina Trnovo zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kuporodaji sljedećem najpovoljnijem ponuđaču, sa utvrđene liste uz zadržavanje plaćene kapare.

Sve eventualne poreze i troškove oko prijenosa prava vlasništva nad kupljenim sredstvom-vozilom snosi kupac.

Kupac nakon uplate cjelokupnog iznosa, može odmah preuzeti sredstvo-vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima sredstva-vozila.

 

 1. DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv za prodaju sredstva-vozila putem licitacije objavit će se na oglasnoj tabli općine Trnovo, na web stranici općine i u dnevnom listu.

Općina Trnovo zadržava pravo da obustavi ili poništi prodaju po ovom javnom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 033/586-703, 033/586-700  radnim danom u vremenu od 09.00 do 15,00 sati, kontakt osoba Šeherzada Šorlija Hajdarević.

 

PRIJAVE/PONUDE SE DOSTAVALJAJU DO 04.3.2024. godine

Broj: 02 -04-720/24

Trnovo, 16.02.2024. godine

Općinski načelnik

           Ibro Berilo s.r.

Obrazac za cijenu ponude

Pin It

Leave a Comment