Održana 24. redovna sjednica Općinskog vijeća

Jučer je (utorak, 12. mart) održana sjednica Općinskog vijeća Trnovo. Sjednica je održana u hotelu Han na Bjelašnici,

Jučer je (utorak, 12. mart) održana sjednica Općinskog vijeća Trnovo. Sjednica je održana u hotelu Han na Bjelašnici, sa početkom u 15:30 sati, a sjednicom je predsjedavala predsjedavajuća Općinskog vijeća Amina Dedić.

Usvojen je izmjenjeni Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 22.i 23. sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
 2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
 3. Izvještaj o realizaciji programa rada Općinskog vijeća Trnovo za 2023. godinu; prijedlog
 4. Program rada Općinskog vijeća Trnovo za 2024. godinu; prijedlog
 5. Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave za 2023. godine; ; prijedlog
 6. Program rada Pravobranilaštva Općine Trnovo za 2024. godinu; prijedlog
 7. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku 2023. godine; prijedlog
 8. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata; prijedlog
 9. Odluka o o poslovnim zonama na području općine Trnovo; prijedlog
 10. Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2023. godini; prijedlog
 11. Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta–rente na području Općine Trnovo u 2024. godini; prijedlog
 12. Odluka o dodjeli plakete Općine Trnovo za 2024. godinu (Zlatko Mijatović) ; prijedlog
 13. Odluka o dodjeli plakete Općine Trnovo za 2024. godinu (Kenan Magoda); prijedlog
 14. Odluka o dodjeli povelje počasnog građanina Općine Trnovo za 2024. godinu (Osman Smječanin); prijedlog
 15. Odluka o razrješenju predsjednika( člana) OIK-e Trnovo (OSTAVKA);
 16. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske Izborne komisije na mandatni period od 7(sedam) godina(sa tekstom javnog oglasa); prijedlog
 17. Odluka o imenovanju komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje jednog člana općinske izborne komisije na mandatni period od 7(sedam) godina; prijedlog
 18. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog zamjenskog člana Općinske Izborne komisije do povratka opravdano odsutnog člana(sa tekstom javnog oglasa); prijedlog
 19. Odluka o imenovanju komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje jednog zamjenskog člana Općinske izborne komisije ; prijedlog
 20. Odluka o razrješenju jednog člana Općinske izborne komisije Trnovo (ISTEK MANDATA); prijedlog
 21. Odluka o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije;prijedlog
 22. Odluka o izmjenama Odluke o visini godišnjeg paušalnog poreza na imovinu na području općine Trnovo; prijedlog
 23. Odluka o davanju saglasnosti na ŠPO za ŠPP “Igmansko”; prijedlog
 24. Plan izgradnje i sanacije vodovodnih sistema, održavanja i uređenja javnih površina na području općine Trnovo za 2024. godinu; prijedlog
 25. Elaborat o izvršenom popisu centralne komisije za popis za 2023. godinu; prijedlog
 26. Tekuća pitanja

Sjednici je prisustvovalo 13 vijećnika, sve tačke prema izmjenjenom dnevnom redu su usvojene osim tačke 23. Odluka o davanju saglasnosti na ŠPO za ŠPP “Igmansko”.

Gost na sjednici Općinskog vijeća bio je direktor JKP Trnovo, koji je dao uvodne napomene vezano za tačku dvadeset i četiri, koja se odnosi na plan izgradnje i sanacije vodovodnih sistema, održavanja i uređenja javnih površina na području općine Trnovo za 2024. godinu, te odgovorio na nekoliko pitanja vijećnika koja se odnose na vodosnadbijevanje nekoliko naselja.

Pod tačkom tekuća pitanja Općinski vijećnik Munib Torlak osvrnuo se na problem sa djelovanjem KJP “Sarajevo-šume” na području oko naselja Dujmovići, te utjecaj istog na kvalitet vode i vodosnadbijevanja ovog naselja, te je pomenuo i problematiku vezanu za djelovanje KJKP PARK, tačnije česte probleme sa javnom rasvjetom. Općinski vijećnik Mehmedalija Pindžo imao je primjedbu na određene lokacije kontejnera u naselju Umoljani, te je pomenuo problem sa nekropolom stećaka u ovom naselju, naime nekoliko stećaka je u rijeci pa vlada bojazan da bi mogli biti oštećeni. Vijećnik Ismet Godinjak postavio je pitanje vezano za sanaciju i asfaltiranje lokalnog puta kod naselja Turovi.

Pod tačkom tekuća pitanja razmatrano je i usvajanje Zaključka kojim se predlaže Općinskom načelniku da u skladu sa sredstvima planiranim Budžetom Općine za 2024. godinu odobre novčana sredstva za pomoć u liječenju za jednog našeg sugrađanina, nakon čega je glasanjem isti jednoglasno usvojen.

Pin It

Leave a Comment