Javni Oglas

Javni oglas za imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Trnovo

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) člana. 46. Zakona o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 33/08- novi prečišćeni tekst i 7/12 i 44/16) člana 15. Odluke o osnivanju Pravobranilaštva općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 43/15) i odredaba Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/16), Općinski načelnik, objavljuje

 

JAVNI  OGLAS

ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA OPĆINE TRNOVO

 

 1. Općinski pravobranilac Općine Trnovo………………………..1 (jedan) izvršilac

 

Imenovanje se vrši na period od 4 godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Opis poslova općinskog pravobranioca:

 

Općinski pravobranilac obavlja poslove samostalno u skladu sa Ustavom, na osnovu zakona i drugih propisa i općih akata , a naročito :

 • predstavlja Pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom,stara se i odgovara za blagovremenost i ažurnost obavljanja poslova u Pravobranilaštvu;
 • koordinira rad i odnose Pravobranilaštva sa drugim organima uprave u okviru općine, te organima i institucijama na različitom nivou organizovanja;
 • preduzima pravne radnje radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pred sudovima i drugim organima, kao i u drugim slučajevima zaštite imovine i imovinskih interesa Općine kada je za to ovlašten Zakonom u kojim slučajevima Pravobranilaštvo ima položaj stranke u postupku;
 • preduzima pravne radnje radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač odnosno suosnivač Općina, po zahtjevu osnivača odnosno suosnivača;
 • vrši poslove zastupanja Općine i javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač odnosno suosnivač Općina u svim sudskim i upravnim postupcima;
 • daje pravna mišljenja u postupku donošenja općih akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava i obaveze prema stvarima i vlasništvu Općine;
 • daje pravno mišljenje prije zaključenja imovinsko-pravnih ugovora;
 • vrši kontrolu zaključenih ugovora o otkupu stanova;
 • daje mišljenja Općinskom vijeću u postupku dodjele gradskog građevinskog zemljišta;
 • obavlja i druge poslove i zadatke iz nadležnosti Pravobranilaštva utvrđene zakonskim i drugim propisima.

Kandidati za imenovanje na poziciju Općinskog pravobranioca   pored općih  uslova propisanih članom 7.stav 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, moraju ispunjavati  i posebne uslove propisane Odlukom o osnivanju pravobranilaštva općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 43/15) 

Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem novou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi:

 • diplomirani pravnik ili bakalaureat/bachelor prava sa ostvarenih 240 studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja,
 • položen pravosudni ispit,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na imovinsko-pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima nakon položenog pravosudnog ispita,
 • posjedovanje najviših moralnih osobina za obavljanje poslova  općinskog pravobranioca

      Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • diplomu ,
 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • uvjerenje da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 ( tri) godine od dana objavljivanja oglasa ili izjavu da nije radio u državnoj službi,
 • izjavu da kandidat nije obuhvaćen članom IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine.

Imenovani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti Općinskog pravobranioca.

 

Prijave sa traženim dokumentima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu, Općina Trnovo,Trnovo 36. 71223 Delijaš. sa naznakom “Prijava na Javni oglas za imenovanje Općinskog pravobranioca općine Trnovo” u roku od 15 dana od dana posljednje objave oglasa.

Ovaj Javni oglas objavit će se u dnevnom listu „Oslobođenje“, “Službenim novinama Federacije BiH” i na web-stranici Općine Trnovo.

Kandidati sa liste s užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor općinskog pravobranioca.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Broj: 02-04-2089/24

Trnovo, 14.05.2024.godine

 

Dostavljeno:

1.       „Službene novine Federacije BiH“

2.       „Oslobođenje“

3.       Web stranica Općine Trnovo

4.       Arhiva

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro  Berilo

 

 

Pin It

Leave a Comment