Započeli radovi na projektu izgradnje kanalizacione mreže

Prošle sedmice započeli su radovi na projektu izgradnje kanalizacione mreže od Sportskog centra na Babinom Dolu do prečistača

Prošle sedmice započeli su radovi na projektu izgradnje kanalizacione mreže od Sportskog centra na Babinom Dolu do prečistača otpadnih voda na Grkarici.

U okviru redovnih aktivnosti, Općinski načelnik zajedno sa direktorom Javnog komunalnog preduzeća Trnovo, gospodinom Duranom Bandićem obišao je radove na Grkarici, gdje je započeo iskop, nedaleko od izgrađenog prečistača otpadnih voda.

  • Ovaj dio projekta, izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže je ključan za sam projekat. Ovaj prečistač moderne tehnologije je projekat budućnosti, a cilj nam je da Općini omogućimo siguran razvoj, kako bi građani bili što zadovoljniji poslovima koje provodimo, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i Budžetom Općine Trnovo, kazao je načelnik Ibro Berilo ovom prilikom.

Dakle, kako smo već naveli, izvođač radova je Javno komunalno preduzeće Trnovo, od kojih saznajemo kako je planirana izgradnja kanalizacione mreže u dužini 1.519,54 m sa ugradnjom PP korugirane kanalizacione cijevi DN 315 mm SN 8. Na trasi kanalizacione mreže predviđena je ugradnja 56  montažnih šahtova koji se ugrađuju na mjestima promjene pravca cijevi odnosno lomova, ili maksimalno 50 m izgrađene kanalizacione mreže. Iskop kanala i građevinskih jama vrši se u rastresitoj podlozi što otežava iskop, te se mora vršiti razupiranje rova. Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja u posao.

Leave a Comment