Sutra sjednica Općinskog vijeća

Redovna 16. sjednica Općinskog vijeća Trnovo biće održana u srijedu, 26.12.2018. godine, u sali Općine u 18:00 sati.

Redovna 16. sjednica Općinskog vijeća Trnovo biće održana u srijedu, 26.12.2018. godine, u sali Općine u 18:00 sati. Pred vijećnicima će biti opširan dnevni red. Između ostalog, biće razmatran budžet Općine za 2019. godinu.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 15. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
3. Informacija o radu KJKP Sarajevo šume
Predlagač: Općinski načelnik.
4. Informacija o pripremi i provedbi Općih izbora na području Općine Trnovo održanih 07.10.2018. godine;
Predlagač: Općinska izborna komisija
5. Informacija o deminiranju, obilježavanju rizičnih površina i uništavanju NUS-a na području Općine Trnovo
Predlagač: Općinski načelnik
6. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Trnovo za 2018. godinu; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
7. Program rada Općinskog vijeća Trnovo za 2019. godinu; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
8. Program rada Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Trnovo za 2019. godinu; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
9. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
10. Budžet Općine Trnovo za 2019. godinu; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik.
11. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
12. Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće „Studenac“ na području Općine Trnovo – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
13. Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „Studenac“ za snabdjevanje vodom za piće naselja Dujmovići – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
14. Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće „Potoci“ na području Općine Trnovo – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
15. Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „Potoci“ za snabdjevanje vodom za piće naselja Pervizi i Podvornice – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
16. Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće „Kuhačica“ na području Općine Trnovo – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
17. Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „Kuhačica“ za snabdjevanje vodom za piće naselja Bobovica – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
18. Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće „Kalaštak“ na području Općine Trnovo – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
19. Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „Kalaštak“ za snabdjevanje vodom za piće naselja Podvornice – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
20. Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće „Pod Košutom“ na području Općine Trnovo – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
21. Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „Pod Košutom“ za snabdjevanje vodom za piće naselja Hamzići – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
22. Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće „Bliznice Iva“ na području Općine Trnovo – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
23. Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „Bliznice Iva“ za snabdjevanje vodom za piće naselja Govedovići – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
24. Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće „Bič“ na području Općine Trnovo – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
25. Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „Bič“ za snabdjevanje vodom za piće naselja Bašci – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
26. Oluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
27. Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta “Poslovno sportski centar Trnovo”; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
28. Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta “Bjelašnica I faza”; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
29. Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta “Bjelašnica II faza”; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
30. Odluka o provođenju Urbanističkog projekta Bjelašnica-Štinji do; nacrt
Predlagač: Općinski načelnik
31. Odluka o usvajanju Elaborata troškova uređenja građevinskog zemljišta za prostorni obuhvat “Poslovno-sportski centar Trnovo”; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
32. Odluka o komunalnim taksama na području Općine Trnovo; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
33. Odluka o rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Trnovo; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
34. Odluka o visini godišnjeg paušalnog poreza na imovinu na području Općine Trnovo; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
35. Odluka o pristupanju izradi Monografije Općine Trnovo; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
36. Zaključak o davanju saglasnosti za vjetroelektranu Bjelašnica 3, prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
37. Zaključak o davanju saglasnosti za vjetroelektranu Šiljak, prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
38. Zaključak o davanju saglasnosti za vjetroelektranu Hojta, prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
39. Zaključak o nedavanju saglasnosti za mirno rješavanje spora, prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
40. Tekuća pitanja

Pin It