Obavještenje o javnoj raspravi

Na osnovu člana 37. stav (4) i (5) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”,

Na osnovu člana 37. stav (4) i (5) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 24/17 i 1/18), a u vezi utvrđenog Nacrta Urbanističkog projekta ”Poslovno-sportski centar Trnovo”, nosilac pripreme

O B A V J E Š T A V A

Javnost da će se javna rasprava o Nacrtu Odluke o provođenju Urbanističkog projekta ”Bjelašnica-Štinji do”, utvrđen na sjednici Općinskog vijeća Trnovo, dana 26.12.2018. godine, održati dana 21.01.2019. godine u 14,00 sati u sali Općine Trnovo, Trnovo, Trnovo 36.

Javni uvid u planski dokument traje od 08.01. do 18. 01 2019. godine i može se izvršiti radnim danom od 8.30 sati do 15,00 sati, u Sali Općine Trnovo, Trnovo, Trnovo 36.

Pismene primjedbe, prijedloge i mišljenja o planskom dokumentu  se mogu dostaviti u pisanom obliku putem pošte ili na e-mail opcina.trnovo@bih.net.ba, Općini Trnovo, Službi za urbanizam, komunalne poslove, investicije i zaštitu čovjekove okiline do 18.01.2019. godine.

 

 

                                                                                       Općinski načelnik

Ibro Berilo

 

 

Zaključak – Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta “Bjelašnica-Štinji do”

 

Pin It