ODRŽANA 23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA TRNOVO

Dana 20.06.2020.godine, u sali općine Trnovo održana je 23. sjednica Općinskog vijeća, sa početkom u 18.00 h. Sve

Dana 20.06.2020.godine, u sali općine Trnovo održana je 23. sjednica Općinskog vijeća, sa početkom u 18.00 h. Sve tačke, po izmijenjenom dnevnom redu su usvojene.
Usvojeni su: Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za 2019.godinu, Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Trnovo za period 01.01. do 31.03.2020.godine, Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za 2019.godinu, Informacija o utrošku sredstava budžetskih korisnika u 2019.godini, Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2020.godinu, Informacija o radu Štaba civilne zaštite Općine Trnovo u toku pandemije Covid 19, Cjenovnik o visini naknade za postavljanje sadržaja na fasadama građevina na području općine Trnovo za 2020.godinu, Odluka o oslobađanju plaćanja troškova zakupnine za korištenje tipskih kioska za mjesec mart i april 2020.godine, Odluka o umanjenju mjesečnih naknada za privremeno korišćenje javnih površina za vrijeme trajanja prirodne i druge nesreće na području općine Trnovo, Odluka o produženju rokova za izmirenje obaveza po zaključenim ugovorima.
Sjednicom je predsjedavala zamjenica predsjedavajuće Općinskog vijeća, gospođa Branka Kenjić, a sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika.
Sve Odluke i Izviještaji po izmijenjenom dnevnom redu su usvojene od strane Općinskog vijeća.

Pin It

Leave a Comment