Obavjestenje

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI

O B A V J E Š T E NJ E Obavještava se javnost da će se javna

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještava se javnost da će se javna rasprava o Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta Lađevac, Vranovac, Veleškovac i Rakitnica na području općine Trnovo, utvrđeni na sjednici Općinskog vijeća Trnovo, dana 01.10.2020. godine, održati dana 10.12.20120.godine u 14,00 sati u prostorijama Škole u prirodi Šabići, općina Trnovo.

Leave a Comment