Velika proljetna akcija čišćenja na području općine Trnovo

U sklopu velike proljetne akcije čišćenja Kantona Sarajevo, koju koordinira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i

U sklopu velike proljetne akcije čišćenja Kantona Sarajevo, koju koordinira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS,  na području općine Trnovo biće obuhvaćen lokalitet Igmana (Veliko polje), Bjelašnice (Babin do) i Trnovo (najnaseljeniji dio oko zgrade Općine). Nosioci planiranih aktivnosti su Kantonalna javna komunalna preduzeća  „Park“ i „RAD“.

 

KJKP“Park“d.o.o. Sarajevo će angažirati postojeće radnike u radnim jedinicama, komunalne redare koji će pratiti akciju i vršiti nazor poslije čišćenja, te staviti na raspolaganje mašine, alate i opremu za rad, te raspoloživu mehanizaciju u sprovođenju slijedećih aktivnosti:

Higijena- čišćenje otpadaka, izgrabljivanje i čišćenje travnjaka od komunalnog i biootpada;

Mašinska košnja s mašinskim iskašanjem travnjaka, izgrbljivnjem, utovarom i odvozom;

Metenje staza, plato i stepeništa;

Okopavanje i uređenje zemljišta i čišćenje biootpada uz sadnice žive ograde;

Okopavanje i uređenje zemljišta, te čišćenje biootpada uz sadnice ruža; Održavanje- okopavanje, šajbiranje i plijevljenje zemljišta uz sadnice mladih stabala;

Pregled i uređenje krošnji mladih i nižih stabala;

Sezonska izmjena cvijeća (vađenje dvogodišnjeg cvijeća, priprema cvjetnih gredica, sadnja jednogodišnjeg sezonskog cvijeća sa zalijevanjem);

Utovar i odvoz komunalnog i biootpada sa površina obuhvaćenih akcionim planom.

 

Dok  KJKP „RAD“ pored redovnih obaveza iz godišnjeg Operativnog plana i programa planira realizovati sljedeće vanredne aktivnosti na održavanju čistoće javno-prometnih poršina:

Ručno čišćenje javno-prometnih površina (ulica, trotoara, parkinga i trgova) uključujući javne površine koje nisu u redovnom planu i programu;

Mašinsko čišćenje javno-prometnih površina uključujući javne površine koje nisu u redovnom planu i programu;

Pranje i dezinfekcija javno-prometnih površina uključujući javne površine koje nisu u redovnom planu i programu.

Pored navedenih vanrednih aktivnosti KJKP „RAD“ d.o.o. planira očistiti javne površine i revitalizirati lokacije za odlaganje otpada, tako što ćeidentificirati i ukloniti divlje deponije, postaviti korpe za prikupljanje kabastog otpada, granja, građevinskog i drugog krupnog otpada u saradnji sa mjesnim zajednicama, te uređenje lokacija i posuda za prikupljanje otpad (uklanjanje grafita sa posuda, pranje posuda, opravak postojećih i zamjena dotrajalih kontejnera i korpica za otpad).

JKP „Trnovo“ također će uzeti učešće u ovoj velikoj proljetnoj akciji čišćenja, na način da općinsko preduzeće obavi poslove održavanja na površinama za koje je nadležna općina, kao što su obale rijeka i potoka, putni pojasevi lokalnih i nekategorisanih puteva i slično. S obzirom da je neophodno da predmetni poslovi budu obavljeni na planiranim lokalitetima i u terminima koji su sadržani u planovima, ovih dana su i ekipe ovog komunalnog preduzeća na terenu. Cilj je da više subjekata, svaki u okviru vlastite nadležnosti obavi poslove na jednom prostoru u isto vrijeme, jer samo takvim djelovanjem ćemo postići da uredimo i očistimo jednu zaokruženu cjelinu.

Pozivamo sve građane općine Trnovo da u toku velike organizovane akcije i sami učestvuju u akciji čišćenjem i uređivanjem površina oko njihovih zgrada, parkova, parkinga, prilaza, prolaza itd.

Pin It

Leave a Comment