Načelnici općina KS traže zaštitu prava na lokalnu samoupravu

Općinski načelnik Ibro Berilo jučer je prisustvovao sastanku načelnika Kantona Sarajevo, održanom ovog puta u prostorijama Općine Novi

Općinski načelnik Ibro Berilo jučer je prisustvovao sastanku načelnika Kantona Sarajevo, održanom ovog puta u prostorijama Općine Novi Grad.  Prisustvovali su i načelnici Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, Općine Ilidža Nermin Muzur, Općine Hadžići Hamdo Ejubović, Općine Ilijaš Akif Fazlić, te pomoćnica načelnika Općine Centar za urbanizam Amela Landžo, Arijana Talović, pomoćnica načelnika Općine Novo Sarajevo za poslove Općinskog vijeća i lokalne samouprave i Selma Fišek, predstavnica Saveza općina i gradova FBiH.

Na sastanku je razgovarano o Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, koji je donesen 2017. godine, a kojim je preuzeto puno nadležnosti iz Zakona o principima o lokalnoj samoupravi datih općinama, i preneseno na kantonalni nivo koji je neefikasan. Samim tim otežan je rad lokalnih zajednica, a posebno je usložnjena procedura izdavanja raznih saglasnosti i odobrenja za građenje.

Istaknuto je da smo među najsporijim državama na svijetu, zbog zakona koji su neusaglašeni i neprovodivi, a ne donose ih općine, nego kantoni i Federacija BiH.

„Primjetili smo da je Zakon o prostornom uređenju KS u neskladu sa Zakonom o principima o lokalnoj samoupravi u FBiH, a isto tako je u suprotnosti i sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, i samim tim danas smo se usaglasili da načelnici svih devet općina potpišu apelaciju prema Ustavnom sudu, da se takav Zakon stavi van snage. Paralelno sa tim ćemo obavijestiti Vladu FBiH da smo podnijeli apelaciju na Ustavni sud i predložit ćemo im da ovakav Zakon zajedno sa općinama izmjene i prije presude, na način da on bude ustavan i da bude u saglasnosti sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i da bude provodiv na jednostavan i brz način, a ne kao što je sada, da otežava rad lokalnih zajednica“, izjavio je Hamdo Ejubović, načelnik Općine Hadžići i predsjednik Saveza općina i gradova FBiH.

Na sastanku je usaglašeno i da se Vladi KS, premijeru i ministru prostornog uređenja što prije uputi obavijest o tome da svih devet načelnika pokreće inicijativu i apelaciju prema Ustavnom sudu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, kao i zahtjev da se pokrene procedura za donošenje novog ili izmjenu i dopunu postojećeg Zakona o prostornom uređenju, u koju će biti uključene sve općine iz KS i ispoštovani principi iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Federalni zakon o principima lokalne samouprave.

Između ostalog, dogovoreno je da se u narednom periodu održi press konferencija na kojoj će načelnici općina KS javnost upoznati o svim problemima sa kojima se suočavaju lokalne zajednice, a koje uzrokuju zakoni koji nisu usklađeni sa Zakonom o principima lokalne samouprave i Poveljom o lokalnoj samoupravi, te uputiti zahtjeve da ih promjene oni koji su ih donijeli.

 

 

 

Izvor: PRESS OPĆINE NOVI GRAD

Pin It

Leave a Comment