Javni Oglas

JAVNI OGLAS o zasnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Trnovo radi izgradnje civilnog strelišta putem licitacije

Broj: 02-27-2279/21 Trnovo, 28.9.2021. godine Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i

Broj: 02-27-2279/21
Trnovo, 28.9.2021. godine

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 66/13 i 100/13), člana 38. i 118. Statuta Općine Trnovo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/08), članova 1., 6., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (“Službene novine Federacije BiH”, broj:17/14), člana 4. Odluke Općinskog vijeća Trnovo o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo zasnivanjem prava građenja broj:01-02-3016/21 od 21.9.2021. godine, općinski načelnik, r a s p i s u j e

J A V N I O G L A S
o zasnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu općine Trnovo radi izgradnje civilnog strelišta putem licitacije

I- PREDMET JAVNOG OGLASA
Predmet Javnog oglasa je zasnivanje prava građenja na zemljištu u vlasništvu i posjedu općine Trnovo radi izgradnje civilnog strelišta, označenog kao:
-k.č. 2903/1 zv.”Međeđa ravan” u naravi livada 6. klase površine 11.830m2 upisana u zk.ul.75 K.O. Presjenica kao vlasništvo i posjed općine Trnovo sa 1/1.

II- USLOVI OPTEREĆENJA PRAVOM GRAĐENJA
Opterećenje nekretnine iz člana 1. ovog oglasa zasnivanjem prava građenja u svrhu izgradnje civilnog strelišta izvršit će se u korist stjecatelja prava građenja koji će biti određen u postupku provođenja javnog oglasa pod sljedećim uslovima:
-pravo građenja zasniva se na period od 50 godina, s mogućnošću produženja tog perioda ukoliko vlasnik zemljišta nakon isteka ugovorenog roka bude imao interes za postojanje izgrađenog objekta na navedenoj nekretnini,
-početna cijena mjesečne zakupnine nekretnine koja je predmet raspolaganja iznosi 17,00 KM mjesečno, odnosno 204,00 KM na godišnjem nivou,

– sticalac prava građenja, će nakon izvršenog upisa stečenog prava u zemljišnoj knjizi, plaćati utvrđenu mjesečnu zakupninu najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec,
-izgradnja objekta civilnog strelišta čija je namjena praktično streljaštvo i taktički treninig izvršiti će se u skladu sa Pravilnikom o prostornim i tehničkim uslovima civilnog strelišta (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 2/20),
-vrijeme predaje nekretnine opterećene pravom građenja u posjed nositelju prava građenja će biti naredni dan nakon upisa prava građenja u zemljišnu knjigu.

III- PRAVO UČEŠĆA I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Pravo učešća u licitaciji imaju sva pravna lica registrovana za praktično streljaštvo i taktički trening, a koji mogu steći vlasništvo na nekretnina u skladu sa odredbama Zakona o stvarnim pravima.
Za učešće u postupku licitacije učesnici su dužni uplatiti iznos od 500,00 KM, na depozitni račun općine Trnovo broj 1028390000014396 otvoren kod Union banke d.d., vrsta prihoda 722431, šifra općine 093.
Neuspjelim učesnicima licitacije će iznos uplaćene kapare biti vraćen u roku od 7 (sedam) dana od dana okončanja licitacije, umanjen za iznos troškova obrade od 5% kapare, na broj tekućeg računa koji su dostavili prilikom licitacije.
Učesniku koji uspije na licitaciji kapara se uračunava u izlicitiranu cijenu naknade za zasnivanje prava građenja.
Ako učesnik licitacije koji uspije na licitaciji, odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kapare.

Učesnici u licitaciji na samu licitaciju dostavljaju sljedeće podatke i dokumentaciju:
-aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenje o upisu u drugi registar nadležnog organa za upis pravnih lica (original ili ovjerena fotokopija),
-broj tekućeg računa,
-broj telefona,
-ovlaštenje za lice koje ih zastupa i
-dokaz o uplaćenoj kapari.
Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Ukoliko se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku opterećenja pravom građenja predmetne nekretnine neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u javnom oglasu.
Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je ispunjavanje svih uslova iz javnog oglasa i visina ponuđene cijene u postupku licitacije.

IV- PROVOĐENJE LICITACIJE
Licitacija će se održati u sali općine Trnovo, dana 25.10.2021.godine sa početkom u 11 sati.
Komisija za provođenje licitacije sačinit će zapisnik o provedenom postupku i rezultatima licitacije, a na zapisnik učesnici licitacije mogu izjaviti prigovor odmah. O prigovoru odlučuje Komisija.
Općinski načelnik će sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključiti ugovor o zasnivanju prava građenja u obliku notarski obrađene isprave pod uslovima utvrđenim Odlukom o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo zasnivanjem prava građenja broj: 01-02-3016/21 od 21.9.2021. godine i odredbama Zakona o stvarnim pravima, a po pribavljanju pozitivnog mišljenja Pravobranilaštva.

Nosilac prava građenja preuzima obavezu plaćanja troškova postupka i notarske obrade ugovora, troškove upisa prava građenja, kao i sve ostale troškove u vezi sa opterećenjem predmetne nekretnine pravom građenja.

Ukoliko odabrani ponuđač ne zaključi ugovor o zasnivanju prava građenja u ostavljenom roku, smatrat će se da je odustao od zasnivanja prava građenja, a postupak javnog nadmetanja – licitacije će se poništiti i raspisati novi javni oglas.
Pravo građenja stiče se upisom u zemljišnu knjigu na temelju pravnog posla (ugovora o zasnivanju prava građenja), i to njegovim upisom kao tereta na zemljištu koje se opterećuje i njegovim upisom kao posebnog zemljišno-knjižnog tijela u za to novoosnovanom zemljišnoknjižnom ulošku.
Uspostavljeno pravo građenja sticaocu prava građenja daje ovlaštenje da na površini predmetnog zemljišta ili ispod njegove površine izgradi i stekne pravo vlasništva na objektima, a općina Trnovo zadržava pravo vlasništva na predmetnom zemljištu.

V- O S T A L O
Parcela koja je predmet licitacije po ovog oglasu može se neposredno razgledati svakog radnog dana od 8,00 do 16,00h za vrijeme trajanja oglasa o licitaciji. Kontakt osoba: Osman Smječanin, tel.: 033/586-712.
Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, katastarsku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama nadležnih službi općine Trnovo.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Ibro Berilo, s.r.

Leave a Comment