Javni Oglas

Javni oglas za prijem radnika

Na osnovu člana 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br.26/16 i 89/18),

Na osnovu člana 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br.26/16 i 89/18), člana 3. stav (1) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 19/21), člana 24. Statuta Javnog preduzeća „Elektro-Trnovo“ d.o.o. Trnovo broj: 01-17-17/17 od 19.10.2017. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-13-90/21 od 07.10.2021. godine, JP “Elektro-Trnovo” d.o.o. objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I Predmet javnog oglasa

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:

– Pomoćnik direktora za pravne poslove – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme;

 

Javni oglas (pdf.)

Okvirna pitanja, oblasti i literatura za provođenje ispita (pdf.)

Poslovnik o radu komisije (pdf.)

Leave a Comment