Javni Oglas

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolovala COVID-19

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FbiH“, broj

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FbiH“, broj :35/05), Odluke i izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2021.godine, br.01-02-2154 od 06.07.2021.godine i člana 38. Statuta Općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/08), Općinski načelnik upućuje

 

 

JAVNI POZIV

za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolovala COVID-19.

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolovala corona virus-COVID 19., sa područja općine Trnovo, u iznosu od 100,00 KM.

 

 1. FINANSIJSKA SREDSTVA

 

Sredstva za dodjelu jednokratne pomoći predviđena su u Budžetu općine Trnovo za 2021. godinu ekonomski kod: 614000 – Tekući transferi, pomoć za lica koja su prebolovala  COVID-19.

 

 1. UVJETI ZA OSTVARENJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju lica koja su prebolovala corona virus-COVID 19., sa područja općine Trnovo, pod uvjetom  da ispunjavaju slijedeće usove:

 

 1. da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na području općine Trnovo
 2. da podnosilac zahtjeva priloži ljekarsku dokumentaciju /ljekarski nalaz, potvrdu, uvjerenje/ kojom dokazuje da je prebolovao corona virus – COVID 19.
 3. da nije ranije ostvario pravo na pomoć za lica koja su prebolovala COVID 19.

 

Pravo na ostvarenje pomoći po ovom osnovu ne mogu ostvariti lica koja se rješenjem nadležnog  organa stavljena u kućnu izolaciju, zbog oboljenja člana uže porodice od COVID 19., već isključivo lica koja imaju validnu ljekarsku dokumentaciju da su zaista prebolovali corona virus – COVID 19.

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Podnosioci zahtjeva za dodjelu jednokratnu novčane pomoći po ovom Javnom pozivu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju/ orginal ili ovjerenue kopije/:

 1. Prijavni obrazac
 2. Kopija lične karte,
 3. Ljekarska dokumentacija/ ljekarski nalaz, potvrda, uvjerenje da je podnosilac zahtjeva prebolovao COVID-19.
 4. Tekući račun podnosioca zahtjeva

 

 1. NAČIN DODJELE NOVČANIH SREDSTAVA

 

Zahtjeve za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolova corona virus- COVID 19 priprema i obrađuje nadležna općinska služba za socijalnu zaštitu, koja provjerava opravdanost podnesenih zahtjeva na osnovu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu jednokratne pomoći.

Nakon provedenog postupka Javnog poziva, Općinski načelnik će donijeti odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolovala corona virus – COVID 19.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA NA JAVNI POZIV, ROKOVI

 

Prijavni obrazac se može preuzeti na web. stranici općine Trnovo i šalter sali općine Trnovo.

Javni poziv će se objaviti na službenoj web. stranici općine Trnovo i oglasnoj ploči općine Trnovo.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči općine Trnovo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje i proglasit će se formalno neispravnim prijavama.

Zahtjevi se predaju direktno putem protokola općine Trnovo, ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Trnovo, Trnovo 36,  71223 Trnovo, s naznakom : Ne otvarati – po Javnom pozivu za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolovala corona virus – COVID 19.

 

 

NAPOMENA : Lica koja su već ostvarila jednokratnu novčanu pomoć za oboljele od COVID -19, ne mogu je ostvariti po ovom Javnom pozivu.

 

Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu pozvati broj telefona 033/ 554-554.

 

 

 

 

 

Broj: 02-04-3722/2021

Trnovo,  09.11.2021. godine

 

      Općinski načelnik

Ibro Berilo

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment