Broj: 02-30-3621/21 Trnovo, 02.11.2021.godine   Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09), Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2021.godine, (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 2/21 i 29/21) i člana 38.Statuta Općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/08) , Općinski načelnik upućuje […]

1 5 6 7