Javni Oglas

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolovala corona virus-COVID 19.

PREDMET JAVNOG POZIVA              Predmet ovog Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolovala corona

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

             Predmet ovog Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolovala corona virus-COVID 19., sa područja općine Trnovo, u iznosu od 100,00 KM.

 1. FINANSIJSKA SREDSTVA

            Sredstva za dodjelu jednokratne pomoći predviđena su u Budžetu općine Trnovo za 2022. godinu ekonomski kod: 614000 – Tekući transferi, pomoć za lica koja su prebolovala  COVID-19.

 1. UVJETI ZA OSTVARENJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

         Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju lica koja su prebolovala corona virus-COVID 19., sa područja općine Trnovo, pod uvjetom  da ispunjavaju slijedeće usove:

 1. da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na području općine Trnovo
 2. da podnosilac zahtjeva priloži ljekarsku dokumentaciju /ljekarski nalaz, potvrdu, uvjerenje/ kojom dokazuje da je prebolovao corona virus – COVID 19.
 3. da nije ranije ostvario pravo na pomoć za lica koja su prebolovala COVID 19.
 4. da ima otvoren račun kod odgovarajuće banke.

      Pravo na ostvarenje pomoći po ovom osnovu ne mogu ostvariti lica koja se rješenjem nadležnog  organa stavljena u kućnu izolaciju, zbog oboljenja člana uže porodice od COVID 19., već isključivo lica koja imaju validnu ljekarsku dokumentaciju da su prebolovali corona virus – COVID 19.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

          Podnosioci zahtjeva za dodjelu jednokratnu novčane pomoći po ovom Javnom pozivu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju/ orginal ili ovjerenue kopije/:

 1. Prijavni obrazac,
 2. Kopija lične karte,
 3. Ljekarska dokumentacija/ ljekarski nalaz, potvrda, uvjerenje da je podnosilac zahtjeva prebolovao COVID-19.
 4. Tekući račun podnosioca zahtjeva.

 

 1. NAČIN DODJELE NOVČANIH SREDSTAVA

          Zahtjeve za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolova corona virus- COVID 19 priprema i obrađuje nadležna općinska služba za socijalnu zaštitu, koja provjerava opravdanost podnesenih zahtjeva na osnovu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu jednokratne pomoći.

Nakon provedenog postupka Javnog poziva, Općinski načelnik će donijeti odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolovala corona virus – COVID 19.

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA NA JAVNI POZIV, ROKOVI

        Prijavni obrazac se može preuzeti na web. stranici općine Trnovo i šalter sali općine Trnovo.

Javni poziv će se objaviti na službenoj web. stranici općine Trnovo i oglasnoj ploči općine Trnovo.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči općine Trnovo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje i proglasit će se formalno neispravnim prijavama.

         Zahtjevi se predaju direktno putem protokola općine Trnovo, ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Trnovo, Trnovo 36,  71223 Trnovo, s naznakom : Ne otvarati – po Javnom pozivu za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolovala corona virus – COVID 19.

NAPOMENA : Lica koja su već ostvarila jednokratnu novčanu pomoć za oboljele od corona viruca – COVID 19, ne mogu je ostvariti po ovom Javnom pozivu.

 Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu pozvati broj telefona 033/ 554-554.

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

 

Broj: 02-04-1288/22

Trnovo, 06.04.2022. godine                                                         

Općinski načelnik

Ibro Berilo

Leave a Comment