Vlada FBiH finansirat će sanaciju i rekonstrukciju magistralne ceste Garež- Ustikolina

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila program utroška dijela sredstava

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila program utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” u iznosu od 199.400.000 KM.

Ovim programom, za koji su sredstva utvrđena ovogodišnjim budžetom, bit će finansirano 12 projekata na području Federacije BiH.

Na području općine Trnovo iz pomenutog kapitalnog transfera Vlade Federacije za građevinske radove na sanaciji i rekonstrukciji magistralne ceste Garež – Ustikolina biti će izdvojeno 3.000.000 KM.

Implementatori projekata su JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar i JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo, a o načinu utroška odobrenih sredstava biće potpisani ugovori između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenih projekata. Sredstva će se prenositi u tranšama na račun implementatora odobrenih projekata nakon što Ministarstvu dostave dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.

U obrazloženju Ministarstva još je naglašeno da su projekti iz odluke kandidirani iz programa javnih investicija FBiH, što je preduslov za mogućnost finansiranja iz budžeta, a u skladu sa uredbom Vlade FBiH o izradi Programa javnih investicija u Federaciji BiH. Također, predloženi projekti su usklađeni s transportnom strategijom Federacije BiH 2016-2030. godina i predloženim godišnjim planovima JP Autoceste Federacije BiH i JP Ceste Federacije BiH i radi se o nastavku projekata iz 2021. godine.

 

Magistralna cesta Garež- Ustikolina

Projekat sanacije magistralne ceste Ustikolina-Garež je od prioritetne važnosti za općinu Trnovo i BPK Goražde. Naime, ova cesta omogućava cestovnu povezanost općine Foča-Ustikolina i općine Trnovo sa Goraždem i ostatkom teritorije Federacije Bosne i Hercegovine.
Dakle, realizacija ovog projekta smatra se i preduvjetom za povratak i opstanak stanovnika općine Foča-Ustikolina i većeg dijela općine Trnovo.

Magistralna cesta Ustkolina – Garež je u izuzetno lošem stanju, a cesta od cca 3000 m je djelimično makadamska, širine tri metra i veoma lošom preglednosti u krivinama što sa aspekta sigurnosti odvijanja saobraćaja predstavlja izuzetnu opasnost. Naglašavamo da je izrađena projektna dokumentacija na nivou glavnog projekta i da su riješeni imovinsko-pravni odnosi, tako da nema prepreka za sanaciju ove izuzetno bitne ceste za ove dvije lokalne zajednice pa i šire.

– Sretni smo da će nastaviti realizacija ovog projekta,koji nije mali i puno košta. Općina je spremna uraditi sve potrebno za planiranu realizaciju istog. Poznato je da je ova komunikacija korištena u toku rata sa Goraždem tada u puno težim uslovima, a da ne govorimo o velikom značaju za stanovništvo i razvoj poljoprivrede danas. Svakako ovim putem želim izraziti zahvalnost Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, članovima Vlade Federacije BiH i premijeru, kazao je Općinski načelnik Ibro Berilo.

Ovo je razvojni projekat, jer omogućava aktivnosti u smislu daljeg razvoja poljoprivrede i privrede, te omogućavamo bolji i kvalitetniji život mještana ovog područja.

Ajla Lindov

Pin It

Leave a Comment