“Sedmica sudske nagodbe”

#uspjehBezRizika Dana 07.11.2022. godine počela je “Sedmica sudske nagodbe” u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH i

#uspjehBezRizika

Dana 07.11.2022. godine počela je “Sedmica sudske nagodbe” u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH i trajat će do 18. novembra 2022. godine.

Sudskom nagodbom, stranke same dogovaraju na koji način će riješiti spor, a postignuta sudska nagodba ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda. Zaključuje se pred nadležnim sudom, a posebno je pogodna za predmete koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i naplatu novčanih potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja, i drugo.

Stranke su, ukoliko izaberu sudsku nagodbu kao način rješavanja spora, pošteđene troškova dugotrajnog vođenja sudskog postupka, pribavljanja i izvođenja dokaza, izrade žalbe na odluku te troškova eventualnog drugostepenog postupka.

Pravobranilaštvo Općine Trnovo poziva sve zainteresovane stranke da iniciraju rješavanje sudskih predmeta putem sudske nagodbe. Ujedno, napominju da se sudska nagodba možete sklopiti i neovisno od perioda održavanja Sedmica sudske nagodbe.

Za više informacija pogledajte ovdje.

Leave a Comment