IZVJEŠTAJ o rezultatima provedenog procesa konsultacija na nacrt strategije razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028. godine

U skladu sa članom 20. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH (“Službene novine FBiH”, br.

U skladu sa članom 20. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 32/17), te članom 17. Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 74/19) i povodom utvrđenog Nacrta Starategije razvoja Općine Trnovo za period 2023.-2028. godine (u daljem tekstu: Nacrt Strategije) proveden je proces konsultacija u trajanju od 30 (trideset dana).

Proces konsultacija je otpočeo 08.02.2023. godine. Nacrt Strategije je prethodno objavljen putem “web” stranice Općine Trnovo, www.trnovo.ba, te je dostavljen nadležnim, odnosno partnerskim institucijama. Tokom procesa konsultacija je omogućen i javni uvid u Nacrt Strategije, što je organizirano u sali Općinskog vijeća Trnovo, svim radnim danima u terminu od 08:00h do 16:00h.

Putem “web” stranice Općine Trnovo je objavljeno i Uputstvo o načinu učešća u procesu konsultacija.

Na Nacrt Strategije je pribavljeno pozitivno mišljenje iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja i pozitivno mišljenje iz Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, odnosno nadležnih institucija za izradu strateških dokumenata na višim nivoima vlasti (nivo Federacije BiH i Kantona Sarajevo). Pribavljena pozitivna mišljenja se odnose na aspekt primijenjene metodologije, sadržaj dokumenta, ali i pitanje usklađenosti sa strateškim dokumentima viših nivoa vlasti.

U sadržajnom smislu u odnosu na Nacrt Strategije, a nakon provedenog procesa konsultacija, u Prijedlogu Strategije je nepromijenjen broj projekata. Također je nepromijenjen broj strateških i prioritetnih ciljeva, te mjera.

Nakon provedene analize prispjelih prijedloga, mišljenja i sugestija, te ispravke uočenih grešaka, odnosno izvršenih ažuriranja, u tabeli koja slijedi dajemo pregled rezultata provedenog procesa konsultacija, odnosno listu izvršenih korekcija unutar Nacrta Strategije, čime su ispunjeni uslovi promjene statusa dokumenta iz utvrđenog Nacrta u formu Prijedloga Strategije razvoja Općine Trnovo za period 2023.-2028. godina.

 

R.B Dostavlja Predmet intervencije Stav predlagača
1 Federalni zavod za programiranje razvoja, dostavljeno putem e-maila od 02.03.2023. godine Komentar 1:

Federalni zavod za programiranje razvoja izvršio je analizu metodološke usklađenosti Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2023–2028. sa Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 74/19, 2/21), kao i usklađenost sa Strategijom razvoja FBiH 2021–2027.

S tim u vezi, može se konstatovati da je izvršeno formalno pokretanje procesa izrade u skladu sa članom 9. Uredbe, tj. da je donešena Odluka o izradi Strategije, kao i da je ispoštovan proces izrade i metodološka struktura Strategije iz navedene Uredbe. Smatramo da je tekst Strategije veoma kvalitetno pripremljen i da ima sve potrebne elemente propisane Uredbom.

Takođe, Federalni zavod za programiranje razvoja je izvršio provjeru usklađenosti sa Strategijom razvoja FBiH 2021–2027. i konstatovao da postoji međusobna usklađenost ova dva razvojna dokumenta.

 

 
2 Federalni zavod za programiranje razvoja, dostavljeno putem e-maila od 02.03.2023. godine Napomena 1:

Naime, prema članu 15. Stav 3. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 32/17), strateški dokumenti u FBiH bi trebali biti usaglašeni s planskim ciklusom Europske Unije, a trenutno, taj planski ciklus obuhvata razdoblje od 2021. do 2027. godine. Obzirom da vi u dijelu opisa Metodologije izrade Nacrta Strategije napominjete da se radi o revidiranju i usklađivanju između ostalog i perioda važenja, mišljenja smo da bi vaša Strategija trebala biti planirana i naslovljena za period do 2027. godine.

 

Napomena usvojena. Usvaja se da period važenja strategije bude do 2027.godine
3 Federalni zavod za programiranje razvoja, dostavljeno putem e-maila od 02.03.2023. godine Napomena 2:

Takođe, ovom prilikom želimo da ukažemo da obaveza usklađivanja sa strateškim dokumentima viših nivoa vlasti uključuje i Okvir ciljeva održivog razvoja za BiH koji sadrži ciljeve definisane u skladu sa UN Agendom 2030.

Kako je vaša Strategija zasnovana na dugoročnoj perspektivi i odnosi se na održivi razvoj, a uzimajući u obzir da je na teritoriji Federacije BiH u toku proces lokalizacije Ciljeva održivog razvoja, odnosno spuštanja implementacije Ciljeva održivog razvoja na gradove i općine, ovim putem sugerišemo da je potrebno da izvršite usklađivanje sa Okvirom ciljeva održivog razvoja za BiH.

https://www.fzzpr.gov.ba/files/Strategije/Okvir-za-realizaciju-Ciljeva-odrzivog-razvoja-u-BiH.pdf

Prilikom izrade Strategije kao polazna osnova korištena je Strategija razvoja kantona Sarajevo 2021-2027, te Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021-2027 godine.

 

Također su uzeti u obzir globalni ciljevi održivog razvoja iz Agende 2030 Generalne skupštine UN, te su razmatrani kao bitne smjernice u okviru procesa izrade i definiranja njenih ciljeva i prioriteta.

 

4 Zavod za planiranje razvoja KS

Sektor za planiranje društveno-ekonomsko I strateškog razvoja

Služba za istraživanje I strateškog planiranje društveno ekonomskog razvoja

Akt: 05-24-764/23 od 17.02.2023. godine

Komentar 1

Nacrt Strategije održivog razvoja općine Trnovo za period 2023-2028. godine je obiman, sadržajan i sveobuhvatan dokument i generalno u veliko mjeri urađen po preporučenoj metodologiji koju nalaže Uredba o izradi strateških dokumenata u FBiH.

 

 
5 Zavod za planiranje razvoja KS

Sektor za planiranje društveno-ekonomsko I strateškog razvoja

Služba za istraživanje I strateškog planiranje društveno ekonomskog razvoja

Akt: 05-24-764/23 od 17.02.2023. godine

Sugestija 1:

Iza navedenog poglavlja po obavezujućem sadržaju potrebno je ubaciti poglavlje 7. Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenta

U skladu sa članom 3. stav (1) tačka aa), članom 16. stav (4), članom 18. stav (4) i članom 20. stav (3) zakona o razvojnom planiranju i upravljanu razvojem u FBiH, kao i članom 16. stav (2) Uredbe o izradi strateški dokumenta u FBiH utvrđena je obaveza vertikalne koordinacije i usklađivanja strateških dokumenata na različitim nivoima vlasti, odnosno međusobna usklađenost strateških dokumenata u federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave osigurava se provjerom usklađenosti razvojnih pravaca i strateških ciljeva Strategije razvoja Federacije BiH, strategije razvoja kantona i strategije razvoja lokalne samouprave.

 

Sugestija prihvaćena i ubačeno poglavlje 7.
6 Zavod za planiranje razvoja KS

Sektor za planiranje društveno-ekonomsko I strateškog razvoja

Služba za istraživanje I strateškog planiranje društveno ekonomskog razvoja

Akt: 05-24-764/23 od 17.02.2023. godine

Sugestija 2:

 

Poglavlje 10. treba da stoji kao poglavlje 8.

Poglavlje 10. je obavezujući dio strateškog dokumenta i treba da stoji prije Priloga.

Sugestija prihvaćena poglavlje 10 prebačeno u poglavlje 8.
7 Zavod za planiranje razvoja KS

Sektor za planiranje društveno-ekonomsko I strateškog razvoja

Služba za istraživanje I strateškog planiranje društveno ekonomskog razvoja

Akt: 05-24-764/23 od 17.02.2023. godine

Mišljenje 1:

Mišljenja smo da bi vaš strateški dokument trebao važiti do 2027.

Uz uvažavanje da ste imali prethodnu Strategiju koja je važila do 2022. i da ste također čekali da se usvoji kantonalna strategija (koja je kasnila sa obavezujućim rokom usvajanja) ipak zbog usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti, trebali bi staviti rok važenja do 2027. godine

Prihvaćeno mišljenje i dokument je usklađen sa planskim periodom.
8 Zavod za planiranje razvoja KS

Sektor za planiranje društveno-ekonomsko I strateškog razvoja

Služba za istraživanje I strateškog planiranje društveno ekonomskog razvoja

Akt: 05-24-764/23 od 17.02.2023. godine

Komentar 1:

Tehnički doraditi materijal

Nedostaju neke dijelovi dokumenta koji su tehničke prirode (vjerovatno zato što je dokument u Nacrtu)

Da bi upotpunili dokument, prije svega provjeriti jednoobraznost tabela I fontove. Također, dodati listu tabela, listu grafova, listu slika, kao I izvore podataka

Usklađen dokument
9 Gorska služba spašavanja GSS Trnovo

Dostavljeno putem e-maila 22.02.2023.godine

Komentar 1:

Poglavlje

3.4. Socijalna zaštita

Ubaciti dio teksta u podnaslovu

Sistem zaštite i spašavanja

Osnovan GSS na teritoriji općine u decembru 2022.g.

Sistem zaštite i spašavanja Općinski štab civilne zaštite organizuje, priprema i sprovodi sistem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara od ratnih razaranja, elementarnih nepogoda i opasnosti u miru i ratu na području općine Trnovo.

Na području općine je osnovana i djeluje Gorska služba spašavanja Trnovo.

Na području općine nema profesionalnih vatrogasnih jedinica ali je oformljeno dobrovoljno vatrogasno društvo Trnovo.

Usvojen komentar.
10 Gorska služba spašavanja GSS Trnovo

Dostavljeno putem e-maila 22.02.2023.godine

Komentar 1:

3.10 Nevladin sektor

Ubaciti na listu udruženja

Novoosnovano udruženje sa područja općine Trnovo

Udruženje Gorska služba spašavanja Trnovo (GSS Trnovo)

 

Usvojen komentar

 

 

 

Trnovo, 18.03.2023.godina

 

  KOMISIJA ZA IZRADU STRATEGIJE

 

 

Pin It

Leave a Comment