Početna / Konkursi

Konkursi

Mart, 2019

 • 15 Mart

  KONKURS za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini

  ZastavaOT

  Na osnovu člana 38. Statuta općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/08), i člana 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata broj: 01-38-1688/19 od 134.03.2019.godine, Općinski načelnik raspisuje KONKURS za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju redovni učenici srednjih …

Januar, 2018

 • 26 Januar

  KONKURS za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2017/2018. godini

  Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Općine Trnovo («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 12/08), i člana 5. Pravilnika o stipendiranju učenika i strudenata Općinski načelnik Trnovo, raspisuje K O N K U …

Februar, 2017

 • 1 Februar

  K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA 2016/2017

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo   K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ /AKADEMSKOJ 2016/2017 GODINI Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti koji se redovno školuju,koji imaju prebivalište na području općine Trnovo, koji nisu …

Januar, 2016

April, 2015

Februar, 2015

 • 9 Februar

  Konkurs za dodjelu Plakete

  Na osnovu člana 2. stav 3. Odluke o načinu obilježavanja Dana Općine Trnovo, broj: 01-05-90/12 od 10.01.2014.godine, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti,  r a s p i s u j e KONKURS za dodjelu Plakete Općine Trnovo (pdf)

April, 2012

 • 17 April

  Konkurs za dodjelu stipendija za 2013/2014 godinu

  Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih organizacija koji imaju prebivalište na području Općine Trnovo, a koji ne koriste stipendiju po drugom osnovu, uz ispunjavanje slijedećih uslova: –  učenici prvog razreda srednje škole (koji su završili VIII razred u predhodnoj školskoj godini) sa najmanjom …