Općina Trnovo | tel: 033/586-700 | Email : opcina.trnovo@bih.net.ba

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu
Služba za privredu i finansije
Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina
Služba za investicije, lokalni ekonomski razvoj, informacione sisteme i odnose s javnošću
Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika