Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu
Služba za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj
Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina