U cilju uspješnije borbe s poplavama i saniranja njihovih posljedica: Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo donio pet naredbi

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te Odluke

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te Odluke Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području našeg kantona, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo donio je danas pet naredbi s ciljem uspješnije borbe s poplavama i saniranja njihovih posljedica.

Prvom Naredbom Štab je naredio službama zaštite i spašavanja da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva, koji će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo. Angažovanje pomenutih snaga i sredstava vršit će se putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima. Ovom naredbom zadužene su sve pomenute službe zaštite i spašavanja da svakodnevno do 18:00 sati Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo dostave detaljan Izvještaj o provedenim aktivnostima, putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.

Drugom Naredbom Štab je naredio općinskim štabovima civilne zaštite Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu civilne zaštite KS, koji će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo. Angažovanje snaga i sredstava navedenih općinskih štabova civilne zaštite vršit će se putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima. Ovom naredbom zaduženi su   općinski štabovi civilne zaštite Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo da svakodnevno do 18:00 sati dostave Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo detaljan Izvještaj o provedenim aktivnostima.

Trećom Naredbom naređeno je KJKP “Rad” da stavi na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu civilne zaštite KS, koje će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo. Angažovanje ovih snaga i sredstava vršit će se, također, putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima. I KJKP “Rad“ će svakodnevno do 18:00 sati Štabu civilne zaštite KS dostavljati detaljan Izvještaj o provedenim aktivnostima.

Četvrtom Naredbom Štab je naredio i Javnoj ustanovi „Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo” da svakodnevno vrši kontrolu i ispitivanje kvaliteta vode na lokalnim vodovodima na području Kantona Sarajevo. I ovaj zavod je zadužen da svakodnevno do 18:00 sati dostavi Štabu civilne zaštite KS detaljan Izvještaj o provedenim aktivnostima. Istom naredbom su zaduženi općinski štabovi civilne zaštite da blagovremeno obavještavaju lokalno stanovništvo o rezultatima kontrole i ispitivanjima vode sa pomenutih vodovoda.

Petom današnjom Naredbom naređeno je Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo da iz svojih rezervi izdvoji i stavi na raspolaganje 10 tona nafte za potrebe Štaba civilne zaštite KS. Izdvojene količine nafte koristit će se tokom upotrebe tehničkih sredstva KJKP “Rad”.

Izvor: Vlada KS

Pin It

Leave a Comment