Javni Oglas

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09), Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2022.godine, (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 2/22) i člana 38.Statuta Općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/08), Općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

I

            Pozivaju se pravni subjekti (u daljem tekstu:poslodavci) iz javnog i privatnog sektora sa područja općine Trnovo i Kantona Sarajevo, da na osnovu vlastitih potreba iskažu spremnost za prijem nezaposlenih osoba  visoke stručne spreme,  (u daljem tekstu: „VSS“), sa  područja općine Trnovo i to:

 

  • Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – bakalaureat/bachelor bankarstva i finansija, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja……….. 1. (jedan) izvršilac.

II

            U cilju realizacije  podsticaja zapošljavanja u općini Trnovo, Općina Trnovo  će sa  poslodavcem koji potpiše Ugovor o radu sa nezaposlenim licem, te izvrše njegovu prijavu na penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu  u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od  800,00 KM za svako nezaposleno lice po ovom Javnom pozivu.

III

            Općina Trnovo će sa poslodavcem  zaključiti poseban ugovore o finansiranju nezaposlenog lica  kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu prijema uposlenika.

IV

            Poslodavac je dužan zaključiti pojedinačni ugovor o radu  sa nezaposlenim licem  kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze.

V

            Svoje prijave o spremnosti za prijem uposlenika, poslodavci mogu dostaviti na adresu:

            Općina Trnovo – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu općine Trnovo, na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali i na Web stranici općine Trnovo, www. trnovo.ba.

            Adresa: Općina Trnovo  ul. Trnovo 36. 71223 Trnovo.

VI

            Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest)  dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine i službenoj Web stranici općine Trnovo.

Prijavu možete preuzeti ovdje.

Pin It

Leave a Comment