Završeno uređenje riječnog korita i obale rijeke Rakitnice

Općina Trnovo u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo realizuje projekat regulacije riječnih korita i obala rijeka. Sporazum

Općina Trnovo u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo realizuje projekat regulacije riječnih korita i obala rijeka. Sporazum o sufinansiranju projekata obuhvata uređenje korita rijeke Rakitnice, Crne rijeke i Krsinje, te projekte uređenja suhih (povremenih) potoka Omenik, Kramari i Lukavac, kao i hitne intervencije na bujičnim vodotocima. Cilj je omogućiti nesmetani i brži protok vode i time spriječiti štetno djelovanje voda na ovom području u slučaju obilnijih padavina.

Proširivanjem kapaciteta korita rijeka, izgradnjom vodozaštitnih nasipa sa obje strane korita postiže se bolja odvodnja visokih voda, te time i potpuna prevencija od izlijevanja rijeka iz korita. Pored toga ovo uređenje korita rijeka doprinijeti će ljepšem i urednijem izgledu njihovih obala.

Finansijska vrijednost navedenog projekta je 549.823,49 KM, a izvođač radova je kompanija Mevludin komerc d.o.o. Ilidža. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Upravo su uspješno okončani radovi na sanaciji i uređenju obale i korita rijeke Rakitnice.
Izvršena je sječa šiblja i niskog rastinja, okresivanje grana stabala koja se nalaze uz rijeku i mašinsko skidanje humusa. Nakon toga uklonjen je nataloženi materijal i mulj iz samog korita rijeke. Na pojedinim djelovima su urađeni betonski zidovi kako bi se spriječilo izlijevanje rijeke na okolna područja. Podsjećamo da je u proteklom periodu izgrađen i most preko rijeke Rakitnice koji ima veliki značaj za lokalno stanovništvo.

Kako bi smo u budućnosti spriječili izlijevanje rijeka iz korita na području općine Trnovo, najvažnije je preventivno djelovanje. S tim u vezi mi smo krenuli sa sanacijom i uređenjem korita rijeke Rakitnice na dijelu koji se u prošlosti pokazao kao najopasniji za naše građane prilikom obilnijih padavina. Preventivnim djelovanjem mi ćemo spriječiti plavljenje sa ciljem zaštite života i imovine naših građana – istakao je Osman Smječanin, pomoćnik načelnika u Službi za urbanizam, građenje, komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline.

Pin It

Leave a Comment