Održana 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Trnovo Općinsko vijeće Trnovo održalo je jučer, 28. decembra 2022. godine 14. redovnu

Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Općinsko vijeće Trnovo održalo je jučer, 28. decembra 2022. godine 14. redovnu sjednicu ,  u sali zgrade Općine. Sjednicom je predsjedavala predsjedavajuća OV Trnovo, gospođa Amina Dedić uz prisustvo 13 vijećnika, a sjednici je prisustvovao i Općinski načelnik Ibro Berilo, pomoćnici načelnika i gosti.

Na usvojenom Dnevnom redu našlo se dvanaest tačaka;

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
 2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
 3. Informacija o pripremi i provedbi Općih izbora na području Oćine Trnovo održanih 02.12.2022. god.
 4. Informacija o stanju poljoprivrede i turizma na području Općine Trnovo za 2022. godinu;
 5. Program rada Općinskog vijeća Trnovo za 2023. godinu; prijedlog
 6. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor dva člana Općinske izborne komisije Trnovo; prijedlog
 7. Odluka o dopuni Odluke o provođenju Plana parcelacije Tušila; prijedlog
 8. Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup tipskih kioska na području Trnovo; prijedlog
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu; prijedlog
 10. Budžet Općine Trnovo za 2023. godinu ; prijedlog
 11. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2023. godinu; prijedlog
 12. Tekuća pitanja

Nakon što je vijeće usvojilo Nacrt Budžeta, a potom održane i Javne rasprave na kojoj su mogla sudjelovati sva pravna i fizička lica iz općine Trnovo, danas je pred vijeće stavljen Prijedlog Budžeta Općine Trnovo za 2023. godinu.

Tačnije na dnevnom redu 14.redovne sjednice je Odluka o izmjenama i dopunama  Budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu i prijedlog Budžeta Općine Trnovo za 2023. godinu kao i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2023. godinu.  Ističemo prihodi i primici u Budžetu iznose 21.348.118,30 KM,  sredstva su raspoređena na rashode i izdatke u iznosu od 21.248.118,30 KM i Budžetsku rezervu u iznosu od 100.000,00 KM.

Prijedlog je usvojen s 12 glasova ZA,  1 glas SUZDRŽAN.

Od ukupnog planiranog Budžeta na kapitalne projekte i izdatke, kao i transfere javnim preduzećima čiji je osnivač Općina Trnovo će se putem programa naplate i usmjeravanja sredstava naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (rente) i naknade od uređenja na području općine Trnovo za 2023. godinu uložiti sredstva u ukupnom iznosu od 16.199.618,30 KM.  Pomenuta sredstva su u program raspoređena po projektima koje je Općina započela u prethodnom periodu, a čiju realizaciju planira nastaviti u narednoj godini.  Pored započetih u planu su i drugi kapitalni projekti za koje Općina tek treba da provede tenderske procedure i sklopi Ugovore sa izvođačima.

– Važno je istaći da je Budžet Općine Trnovo kapitalni, što je odmah jasno vidljivo, jer čak 76% Budžeta planirano je utrošiti na kapitalne projekte. Nastavljamo s velikim projektima Općine.

Općina  Trnovo jedna je od rijetkih koja posebnu pažnju posvećuje razvoju socijalne politike kroz jednokratne pomoći socijalno ugroženim, bolesnim stanovnicima općine, zatim  jednokratna pomoć novovjenčanim parovima, porodicama sa novorođenom bebom i slično. Zatim vodi brigu o mladima, kroz fond za mlade, stipendiranja i pomoći za obrazovanje, prekvalifikaciju i slično, te pruža podršku funkcionisanju humanitarnih organizacija i boračkih udruženja na podučju naše lokalne zajednice”, kazala je pomoćnica Općinskog načelnika Zineta Hadžić osvrnuvši se na Budžet za 2023. godinu.

 

Ajla Lindov

Pin It

Leave a Comment